« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kalná - Veřejné zasedání ZO Horní Kalná č. 3/2019 ze dne 30.9.2019 - zápis a usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 30.9.2019
Obecní úřad Horní Kalná
Horní Kalná 122
543 71 Hostinné
<br> www.hornikalna.cz,obec@hornikalna.cz,IČ: 005 80 783,tel.: 499 431 101 1
<br>
<br> Veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná č.3/2019
<br> USNESENÍ
UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI.ORIGINÁL ZÁPISU K
<br> NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HORNÍ KALNÉ
<br>
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná konaného dne 30.092019
od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Horní Kalná
<br> Zastupitelstvo obce Horní Kalná: (přítomno 7 členů zastupitelstva)
Přítomni: XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX <,>
XXXXX XXXXXX <.>
<br> Návrh programu veřejného zasedání ZO Horní Kalná č.3/2019
<br> 1.Schválení programu zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná č.1/2019
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Rozpočtové opatření č.5/2019,6/2019
4.Odkup části pozemku p.p.č.298 v k.ú.Horní Kalná
5.Záměr obce č.2/2019 – prodej obecního nemovitého majetku
6.Územní plán obce Horní Kalná – Smlouva na dopracování ÚP
7.Souhlas s umístěním stavby – p.p.č.716/2,717 v k.ú.Horní Kalná
8.Souhlas opravou a geodetickým zaměřením cesty na p.p.č 264/1,2284/11 a 263/2 v k.ú <.>
<br> Horní Kalná
9.Závěrečný účet SOHL
10.Závěrečný účet Svaz měst a obcí Krkonoše
11.Návrhy,připomínky a dotazy občanů
<br>
Bod č.1.Schválení programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná č.3/2019
Usnesení č.1/3/2019:
ZO Horní Kalná schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná č.3/2019
v souladu se zveřejněnou pozvánkou (Příloha č.1) <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Zdrželi se: 0 Usnesení č.1/3/2019 bylo schváleno <.>
<br> Bod č.2.Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č.2/3/2019:
ZO Horní Kalná určuje ověřovatele zápisu paní Jitku Kobrlovou a XXXX XXXXX XXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro: X,Proti: X,Zdrželi se: 0 Usnesení č.2/3/2019 bylo schváleno <.>
<br> Bod č.3.Rozpočtové opatření č.5/2019,6/2019
Usnesení č.3/3/2019:
ZO Horní Kalná bere na vědomí Rozpočtové opatření ...
Zápis 30.9.2019
Obecní úřad Horní Kalná
Horní Kalná 122
543 71 Hostinné
<br> www.hornikalna.cz,obec@hornikalna.cz,IČ: 005 80 783,tel.: 499 431 101 1
<br>
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná č.3/2019,konaného dne 30.09.2019
<br> od 18:00 hod.v zasedací místnosti obce Horní Kalná <.>
UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI.ORIGINÁL ZÁPISU K
<br> NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HORNÍ KALNÉ
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Schůzi zahájila starostka obce v 18:05 hodin,přivítáním přítomných členů zastupitelstva obce a občanů
obce.Bylo konstatováno,že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.Informace o konání veřejného
zasedání ZO podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Horní Kalná
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 20.09.2019 do 30.09.2019.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Starostka obce konstatovala,že zápis z veřejného zasedání ZO č.2/2019 byl řádně ověřen určenými
ověřovateli zápisu a nebyla k němu vznesena žádná námitka.Zápis byl řádně zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Horní Kalná,v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dní,a to od 01.07.2019 do
16.07.2019.Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce.“ Zápis je také během tohoto zasedání
k nahlédnutí přímo v zasedací místnosti OÚ <.>
Předsedající schůze,XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX,dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatovala,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7,všech členů zastupitelstva) <,>
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (Zákon č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích,§ 92 odst.3).Přítomni:
XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Určení zapisovatele: paní XXXX XXXXXXXXX
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu veřejného zasedání v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce (Příloha č.1) <.>
<br> Návrh programu veřejného zasedání ZO Horní Kalná č.3/2019
<br> 1.Schválení...

Načteno

edesky.cz/d/3303876

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz