« Najít podobné dokumenty

Obec Třebusice - Návrh závěrečného účtu obce Třebusice za rok 2016 (11 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebusice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úvod.pdf [0,38 MB]
OBEC TŘEBUSICE
<br> OBECNÍ ÚŘAD TŘEBUSICE Třebusice 133,273 41 Třebusice,tel.: 312283747,e-mail: obectrebusicngDseznamcz,www.trebusice.cz,IČ: 00235032,|DDS:756akne
<br> Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2016 Návrh
<br> Obec Třebusice zveřejňuje tímto návrh Závěrečného účtu obce Třebusice za rok 2016,dle 9 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Závěrečný účet obce je občanům k dispozici v plném rozsahu na elektronické úřední desce — www.trebusice.cz v sekci úřední deska a v zasedací místnosti obecního úřadu,ato
<br> od 8.6.2017 do dne,kdy bude Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2016 projednáván zastupitelstvem obce,tj.28.6.2017 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Třebusice,Třebusice 133,273 41 Třebusice <.>
<br> Závěrečný účet je shrnutím ročního hospodaření obce Třebusice a obsahuje:
<br> A.Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2—12,výkaz příloha,výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2016 obce Třebusice příloha Č.1-4,výkaz rozvaha,příloha 3 výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace MŠ DUHA příloha č.5 - 7 <.>
<br> B.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům kraje,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> C.Údaje o hospodaření s majetkem obce — rekapitulace
<br> D.Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Třebusice za rok 2016
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené pro jeho zveřejnění <,>
<br> tj.od 8.6.2017 do 28.6.2017,nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Třebusice dne 28.6.2017 <.>
<br> ing.XXXX XXXXXX Doubnerová starosta obce
<br> /,<.> * '-.<.> /L(_(_,» KJ/thďq /'
<br> I :.[j <.>,],<,> ' - _ If l —,<.> "l ' ! ; <.>,“,i \ l ' * „
<br> 1
<br> Na pevné i elektronické úřednídesce (» „,“-Á„ _j' “v“ ' ;: „Č "„ i—l' =,5 “smy-j,“ l:?,; \ l ' „ !,“,' „ VYVěšeno dne 8.6.2017 1 - > ' * _.',<,> ? tm __: \) '_'_il___ \ '.-/ XXXXX XXXXXXX w „...
D Zpráva Třebusice 2016.pdf [0,26 MB]
PKM Audit & Tax s.r.o <.>,U Tvrze 38,108 00 Praha 10,č.oprávnění KA ČR 455,auditor ing.Václava Pekařová č.oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2016 pro Obec Třebusice se sídlem Třebusice č.p.133 273 41 Brandýsek IČO: 00235032 PKM Audit & Tax s.r.o <.>,U Tvrze 38,108 00 Praha 10,č.oprávnění KA ČR 455,auditor ing.Václava Pekařová č.oprávnění KAČR 520 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“).pro Obec Třebusice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 I.VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: Obec TŘEBUSICE Sídlo: Třebusice čp.133,273 41 Třebusice IČO: 00235032 (dále jen „územní celek“): Auditor/auditorská společnost: PKM Audit & Tax s.r.o.oprávnění KAČR č.455 U Tvrze 38 108 00 Praha 10 IČO: 27377563 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing.Václava Pekařová,auditor Ing.XXX XXXXXX,odborný asistent Ing.XXXXXX XXXXXXXX,odborný asistent PKM Audit & Tax s.r.o <.>,U Tvrze 38,108 00 Praha 10,č.oprávnění KA ČR 455,auditor ing.Václava Pekařová č.oprávnění KAČR 520 Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku obce Třebusice: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku obec Třebusice v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.429/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.Místo přezkoumání: Obecní úřad Třebusice,sídlo auditora Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření proveden...
C Údaje o hospodaření s majetkem obce[2].pdf [0,36 MB]
C.Údaje o hospodaření s majetkem obce - rekapitulace
<br> Hospodaření příspěvkové organizace MŠ DUHA v roce 2016
Obec Třebusice má zřízenu pouze jednu příspěvkovou organizaci - Mateřská škola DUHA
Třebusice,IČO - 72035285.K datu 31.12.2016 byl počet zapsaných dětí 28 <.>
Roční účetní závěrka MŠ DUHA Třebusice v plném rozsahu je založena na obecním úřadě <,>
roční účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 13.3.2017,usnesení číslo
13.3.-2017-2 <.>
<br> Hospodaření obce Třebusice v roce 2016
Roční účetní závěrka obce Třebusice v plném rozsahu je založena na obecním úřadě,roční
účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 13.3.2017,usnesení číslo
13.3.2017-4 <.>
<br> Dotace neuvedené v části B
Obdržené
MPSV ČR – úklid veřejného prostranství – doplatek….….<.> ……………….……100.447,- Kč
KÚSK – výkon státní správy ………………………………….<.> …………………………….<.>.90.700,- Kč
KÚSK z programu SFROM 2016 Prodloužení svodidel podél
komunikace III/10142 a úprava chodníku ……………………………………………244.500,- Kč
<br> Vrácené
KÚSK vratka nevyčerpané dotace SFROM 2015 Oprava
veřejného osvětlení ….…………………………………………………………………………113.242,- Kč
<br> Přehled přijatých příspěvků a darů ……………………………………….…………………….0,- Kč
<br>
Přehled poskytnutých příspěvků a darů organizacím a spolkům v roce 2016
ZŠ a MŠ Brandýsek …………………………………………………………………….<.> ………….50.000,- Kč
PK Třebusice – futsalový oddíl ………………………………………………………….<.> ….<.> 40.000,-Kč
FK Brandýsek – pořádání turnaje Osvobození.……………………………………….<.>.2.065,- Kč
PK Třebusice – dětský den ……………………………………………………………….<.>.….…6.000,- Kč
Military klub Brandýsek výročí osvobození ……….….………………………………….1.000,- Kč
XXX XXXXXXX.Stř.Čechy – příspěvek na činnost ………………………….……….<.>.<.> 2.500,- Kč
<br>
Majetek
<br> Pozemky
Obec Třebusice prodala pozemek parcelní číslo 394/5 <.>
Obec Třebusice souhlasným stanoviskem převedla na ŘSD a.s.pozemky parcelní číslo 459/5 <,>
459/6,459/7,459/8 <.>
Obec Třebusice koupila pozemky parcelní číslo 64/10,64/11,102/5 <.>
<br> Majetek určen...
B Vyúčtování finančních vztahů.pdf [0,33 MB]
TABULKA č.2 Příloha č.7 k vyhlášce Č.367/2015 Sb <.>
<br> Příjemce: Obec Třebusice
<br> Kraj.Středočeský
<br> Poskytovatel?
<br> Kapitola? Ministerstvo financí — VPS
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních ňnančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spoluňnancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Předepsané výše
<br> Vráceno v průběhu vratky dotace a Čerpáno roku na běžný účet Skutečně použito návratné finanční
<br> k 31.12.2016 kraje k 31.12,2016 výpomoci při
<br> ňnančním
<br> vypořádání
<br> 4 = 1 - 2 - 3
<br> č.akce (projektu)
<br> Ukazatel EDS ISMVS ucelovy znak Clle jednám
<br> Nové volby do zastupitelstev obcí (16.1.2016) 98074 ŠAF' 371/2016/120L
<br> MF- 20809/2016/1201-1 MF- 35581/2016/1201-2 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů MF- (7.-8.října 2016) 98193 31641/2016/1201-3 20 200,00 7 081,00 1311900 0,00
<br> Nové volby do zastupitelstev obcí (16.7.2016) 98074
<br> Nové volby do zastupitelstev obcí (5112016) 98074
<br> \.Sestav XXXXX XXXXXXX Á.<.>.—„x ( Kontroloval: mg.[)an Lgsgvá Daubnemvá 1.<.>
<br> Datum a podpis: 27.1.2017 Datum a DOdDÍSÍ J ' /;' / 2.a — % vw 27; 01.2017 M “ W
<br> Komentář: Vratka ve výši 7081 Kč byla zaslána na účet 94—2028111/0710 dne 1.12.2016
A 7 MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf [0,21 MB]
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Sestavený k 31.12.2016
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Mateřská škola DUHA Třebusice
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> Příspěvková organizace
<br> 72035285
700
<br> IČO:
<br> 23.2.2017 10:50:13
<br> Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8510
<br> Číslo
položky Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> MINULÉ
<br> 321
<br> BĚŽNÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost
<br> 4
<br> Hospodářská
činnost
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 144 362,19 0,00 1 970 996,26 0,00
<br> A.I.Náklady z činnosti 2 144 304,79 0,00 1 970 947,78 0,00
<br> A.I.1.Spotřeba materiálu 501 279 131,43 0,00 212 773,87 0,00
<br> A.I.2.Spotřeba energie 502 119 861,64 0,00 163 657,22 0,00
<br> A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.8.Opravy a udržování 511 55 806,00 0,00 64 325,00 0,00
<br> A.I.9.Cestovné 512 0,00 0,00 57,00 0,00
<br> A.I.10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.12.Ostatní služby 518 133 684,25 0,00 118 237,81 0,00
<br> A.I.13.Mzdové náklady 521 1 049 904,00 0,00 969 749,00 0,00
<br> A.I.14.Zákonné sociální pojištění 524 349 056,00 0,00 324 016,00 0,00
<br> A.I.15.Jiné sociální pojištění 525 4 745,13 0,00 3 620,34 0,00
<br> A.I.16.Zákonné sociální náklady 527 23 748,59 0,00 16 232,69 0,00
<br> A.I.17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.23.Jiné pokut...
A 6 MŠ Příloha.pdf [0,24 MB]
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Sestavená k 31.12.2016
PŘÍLOHA
<br> Mateřská škola DUHA Třebusice
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> Příspěvková organizace
<br> 72035285
700
<br> IČO:
<br> 23.2.2017 10:51:06
<br> Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8510
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
ÚJ účtuje dle současné platné legislativy vyhláška č.410/2009 Sb ve znění pozdějších předpisů a zákona o účetnicví č.563/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
ÚJ netvořila zákonné rezervy.Odpisový plán pro rok 2016 byl upraven a schválen zřizovatelem.ÚJ časově rozlišovala náklady a výnosy,které se týkají budouciho období aby nedošlo ke zkreslování HV,byly
použity dohadné účty.DDHM nákupem pod stanovenou hranici účtujeme na účet 501,evidujeme na podrozvahovém účtu 902/999.DDNM nákupem pod stanovenou hranici účtujeme na účet 518,evidujeme na
podrozvahovém účtu 901/999 <.>
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo položky Název položky Podrozvahový účet
OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> A.4.P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 119 733,83 105 378,83
<br> A.4.P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> A.4.P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 119 733,83 105 378,83
<br> A.4.P.I.3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> A.4.P.I.4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> A.4.P.I.5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> A.4.P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> A.4.P.II.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> A.4.P.II.2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> A.4.P.II.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> A.4.P...
A 5 MŠ Rozvaha .pdf [0,22 MB]
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Sestavená k 31.12.2016
ROZVAHA
<br> Mateřská škola DUHA Třebusice
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> Příspěvková organizace
<br> 72035285
700
<br> IČO:
<br> 23.2.2017 10:49:19
<br> Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8510
<br> Položka Název položky Syntetickýúčet
<br> MINULÉ
(netto)
<br> 321
<br> BĚŽNÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> AKTIVA AKTIVA CELKEM 893 791,56 385 803,30 507 988,26 518 699,20
<br> A.Stálá aktiva 385 803,30 385 803,30 0,00 0,00
<br> A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 13 068,00 13 068,00 0,00 0,00
<br> A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 13 068,00 13 068,00 0,00 0,00
<br> A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 372 735,30 372 735,30 0,00 0,00
<br> A.II.1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 372 735,30 372 735,30 0,00 0,00
<br> A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.10.Dlouhodobý hmotn...
A 4 Výkaz zisku a ztráty 2016.pdf [0,58 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Třebusice; IČO 00235032; Třebusice 133,273 41 Třebusice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2017 v 09:02
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 7 128 177,87 417 111,42 4 278 683,97
<br> I.Náklady z činnosti 6 631 791,25 417 111,42 3 796 213,97
<br> 1.Spotřeba materiálu 105 538,10501 69 092,00
<br> 2.Spotřeba energie 76 275,58502 447 673,67
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 16 481,00 318 507,44503 47 603,68
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 466 744,60 15 407,38511 322 827,77
<br> 9.Cestovné 11 460,00512 9 445,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 422,00513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 687 022,30 65 996,60518 743 745,73
<br> 13.Mzdové náklady 1 251 008,00 17 200,00521 1 200 356,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 261 504,00524 237 960,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 590,00525 2 347,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 80,00538 150,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 87 068,90543 36 277,50
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody X XXX XXX,XXXXX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 579 369,00551 634 842,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemk...
A 3 Rozvaha 2016.pdf [0,45 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Obec Třebusice; IČO 00235032; Třebusice 133,273 41 Třebusice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2017 v 09:02
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 10 061 822,52 24 923 441,5034 985 264,02 25 891 486,52
<br> A.Stálá aktiva 10 061 822,52 17 127 930,5227 189 753,04 18 142 524,27
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 325 829,00 788 208,001 114 037,00 881 232,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 171 928,00171 928,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 153 901,00 788 208,00942 109,00 881 232,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 735 993,52 13 380 722,5223 116 716,04 16 302 292,27
<br> 1.Pozemky 2 735 518,392 735 518,39 2 700 182,22031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 8 587 536,00 9 715 002,0918 302 538,09 9 798 049,98021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 202 809,00 749 437,00952 246,00 683 499,60022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 945 648,52945 648,52028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 175 508,85175 508,85 3 120 560,47042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 5 256,195 256,19036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 2 959 000,002 959 000,00 959 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s ro...
A 2 Příloha 2016.pdf [3,89 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Třebusice; IČO 00235032; Třebusice 133,273 41 Třebusice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2017 v 09:06
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala <.>
Zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky nenastalo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Použité účetní metody:
Způsob účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:
Majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek <.>
Majetek určený k prodeji je oceněn reálnou hodnotou (znalcem) <.>
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (hmotný od pořizovací ceny 3000 Kč do 40000 Kč s dobou použitelnosti
delší než 1 rok,nehmotný od 7000 Kč do 60000 Kč) je veden na účtech třídy 01,02 souvstažně s účty třídy 07,08 <.>
Jiný drobný nehmotný dlouhodobý majetek (do pořizovací ceny 7000 Kč,doba použitelnosti je delšíé než 1 rok) je veden na
podrozvahových účtech <.>
Ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek (do pořizovací ceny 3000 Kč doba použitelnosti je delší než 1 rok) je veden na
podrozvahových účtech <.>
Na pohledávky 90 dní po splatnosti účetní jednotka vytváří opravné položky.Odchylky od účetních metod stanovených
zákonem o účetnictví mající vliv na majetek a závazky,finananční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky nejsou <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 17 340,0035 727,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmot...
A 1 Fin 2 12.pdf [3,87 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Třebusice Třebusice 133,273 41 Třebusice
<br> 002350322016 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 238 160,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 964 731,00 1 163 887,1194,00 120,64
<br> 0000 20 700,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 25 700,00 37 657,21181,92 146,53
<br> 0000 150 000,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 125 099,00 123 851,1082,57 99,00
<br> 0000 1 000 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 157 399,47115,74 115,74
<br> 0000 1 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 895 000,00 2 343 822,41130,21 123,68
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 600,00 6 525,000,00 98,86
<br> 0000 12 000,001341 Poplatek ze psů 12 000,00 11 784,0098,20 98,20
<br> 0000 16 000,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 24 000,00 24 030,38150,19 100,13
<br> 0000 55 000,001355 Odvod z výherních hracích přístrojů 42 500,00 56 944,31103,54 133,99
<br> 0000 15 000,001361 Správní poplatky 19 200,00 19 080,00127,20 99,38
<br> 0000 500 000,001511 Daň z nemovitých věcí 407 500,00 534 155,43106,83 131,08
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 200,00 13 119,000,00 64,95
<br> 0000 88 700,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 90 700,00 90 700,00102,25 100,00
<br> 0000 104 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 104 000,00 100 447,0096,58 96,58
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 244 500,00 244 500,000,00 100,00
<br> 4 999 ...

Načteno

edesky.cz/d/3303705

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebusice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz