« Najít podobné dokumenty

Obec Jaroměřice - Oznámení o jednání Zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jaroměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OObbeeccnníí úúřřaadd JJaarroomměěřřiiccee
<br>
<br> II NN FF OO RR MM AA CC EE
<br>
oo kkoonnáánníí 1133.<.> zzaasseeddáánníí ZZaassttuuppiitteellssttvvaa oobbccee JJaarroomměěřřiiccee
<br>
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Jaroměřice,budova zámku
<br>
<br> Doba konání: 14.října 2019 od 17 hodin
<br>
<br>
Program jednání:
<br>
1.Zahájení
1.1.Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
1.2.Schválení programu jednání
<br> 2.Finanční transakce
2.1.Rozpočet za leden až září 2019
2.2.Rozpočtové opatření č.10
<br> 3.Majetkové transakce
3.1.Prodej pozemku p.č.1856/9 v k.ú.Jaroměřice
3.2.Prodej pozemku p.č.2807/48 v k.ú.Jaroměřice
<br> 4.Dílčí přezkum hospodaření
5.Základní škola a mateřská škola
<br> 5.1.Návrh rozpočtu na rok 2020
5.2.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022
<br> 6.Víceúčelové zařízení č.p.200 a 202
6.1.Dodatek č.4 ke SoD
6.2.Informace o průběhu stavby a předání hotového díla
<br> 7.Různé
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.10.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3303294

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jaroměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz