« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Zápis zastupitelstva č. 032019 ze dne 10. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zastupitelstva č. 032019 ze dne 10.06.2019
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice
<br> konaného dne 10.06.2019
<br>
<br> Celkový počet členů ZO: 15
<br> Přítomno: 14
<br> Nepřítomno: 1 - omluven
<br> Hosté: 4
<br> (viz prezenční listina – příloha č.1 tohoto zápisu)
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou,místostarostou obce v 19,05 hod.<,>
<br> konstatoval,že je přítomno 14 členů ZO z celkového počtu 15 – zastupitelstvo je
usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
2.Schválení programu jednání
<br> Místostarosta seznámil členy zastupitelstva se zveřejněným návrhem programu zasedání <,>
(příloha č.2 tohoto zápisu):
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu zasedání
<br> 3.Volba ověřovatelů zápisu
4.Zpráva ověřovatelů zápisu
5.Informace starosty
<br> 6.Informace o provedených rozpočtových opatřeních
7.Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2018
<br> 8.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
9.Prodej části pozemku parc.č.994/1 v k.ú.Obecnice
10.Prodej části pozemku parc.č.5/4 v k.ú.Oseč
<br> 11.Žádost o dotaci a) Linka bezpečí
b) Český červený kříž
<br> c) TJ Slavoj Obecnice – lední hokej
d) Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením
<br> 12.Žádost o aktualizaci výměry propachtovaných pozemků
13.Schválení předkupního práva na pozemek
<br> 14.Diskuze
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Potom vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění,popř.změny programu zasedání <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXX navrhl doplnit program o schválení darovací smlouvy se Středočeským
krajem na pozemky parc.č.996/33,996/31 a 996/53 v k.ú.Obecnice <.>
<br> Žádné další návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání <,>
s tím,že doplnění programu bude projednáváno pod bodem č.14 a dosavadní bod 14 <.>
Diskuze,bude nově bod č.15 programu <.>
<br>
Návrh usnesení č.33/2019
<br> Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání,včetně doplnění <.>
Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č.33/2019 bylo přijato <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3303279

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz