« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Zápis zastupitelstva č. 022019 ze dne 15. 4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zastupitelstva č. 022019 ze dne 15.04.2019
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice
<br> konaného dne 15.04.2019
<br>
<br> Celkový počet členů ZO: 15
<br> Přítomno: při zahájení jednání 14,v průběhu jednání
<br> přišel 1 člen
<br> Nepřítomno: 0
<br> Hosté: 4
<br> (viz prezenční listina – příloha č.1 tohoto zápisu)
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou,místostarostou obce v 19,00 hod.<,>
<br> konstatoval,že je přítomno 14 členů ZO z celkového počtu 15 – zastupitelstvo je
usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
2.Schválení programu jednání
<br> Místostarosta seznámil členy zastupitelstva se zveřejněným návrhem programu zasedání <,>
(příloha č.2 tohoto zápisu):
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu zasedání
<br> 3.Volba ověřovatelů zápisu
4.Zpráva ověřovatelů zápisu
5.Informace starosty
<br> 6.Projednání nabídky prodeje nemovitosti čp.126 Staročeská
hospoda
<br> 7.Záměr prodeje části pozemku parc.č.994/1v k.ú.Obecnice
8.Záměr darování pozemků parc.č.996/57,996/59 a 996/34
v k.ú.Obecnice
<br> 9.Diskuze
<br>
Potom vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění,popř.změny programu zasedání <.>
XXXXXXXX XXXXX XXXXX navrhl doplnit bod č.X programu o pozemky parc.č.996/33,996/31
a 996/53 v k.ú.Obecnice <.>
<br> Žádné další návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání <,>
včetně rozšířeného bodu č.8 zveřejněného programu <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Návrh usnesení č.25/2019
<br> Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedání,včetně doplnění bodu
<br> 8 <.>
<br>
Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č.25/2019 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br> 3.Volba ověřovatelů zápisu
<br>
Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Oktábce a Václava Vohradského <.>
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy <.>
<br>
Návrh usnesení č.26/2019:
<br> Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Oktábce a Václava
<br> Vohradského <.>
<br>
Hlasování: pro: 12 ...

Načteno

edesky.cz/d/3303278

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz