« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - oznámení (aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení
Krajsky’ Ufad StFedoEeského kraje
<br>
<br> V Praze dne: 2- 10.2019
spisovgl znaéka; sz 023504/2019/KUSK USR/HS
<br> C.j.: 130310/2019/KUSK
vyfizuje; Ing.Krejél’kové/257 280 148
<br> VEfiEJNA VYHLASKA — OZNAMENi
o zvei‘ejném’ névrhu 3.aktualizace Zésad lizemm’ho rozvoje Sti‘edoéeského kraje a Vyhodnocem’
<br> vlivfi 3.aktualizace Zésad fizemm’ho rozvoje Sti‘edoéeského kraje na udriitelny rozvoj lizemi
<br> Krajsky lifad Stf'edoéeského kraje,Odbor fizemnl’ho plénovém’ a stavebnl’ho fédu jakoito
pofizovatel Lizemné plénovacf dokumentace Stf'edoéeského kraje ve smyslu § 7 odst.1 pism.a) zékona é <.>
183/2006 Sb <.>,0 fizemm’m plénovém’ a stavebm’m fédu,ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi (déle jen,<,> stavebn1’
<br> zékon“) v souladu s ustanovem’mi § 37 odst.3 a § 23a odst.1 stavebnl’ho zékona
oznamuje
<br> zvefejnénl’ névrhu 3.aktualizace Zésad fizemnfho rozvoje Stfedoéeského kraje (déle jen,<,> ZUR SK“)
a Vyhodnocem’ vlivfi 3.aktualizace Zésad Lizemnfho rozvoje Stfedoéeského kraje na udriitelny rozvoj
lizeml’ (déle jen VVURU).Souéasné bude kompletnf névrh 3.aktualizace ZUR SK véetné VVURU
<br> vystaven k nahlédnutl’:
<br> - na internetonch strénkéch Stfedoéeského kraje www.kr-stredocesky.cz v sekci KRAJSKY
URAD A SAMOSPRAVA,zéloice UZEMNi PLANOVANI’ A STAVEBNI’ RAD,podzéloice UZEMNI’
PLANOVANI’ NA UROVNI KRAJE,odréika 3.AKTUALIZACE ZASAD UZEMNiHo ROZVOJE
STREDOCESKEHO KRAJE,levy sloupec NAVRH 3.AKTUALIZACE ZUR SK PRO SPOLEC‘NE
JEDNANi; (http://gis.kr-
stredoceskv.cz/docs/rez/?dir=%DAZEMN%CD%20PL%C1NOV%C1N%CD%20NA%20%DAROVNI
%20KRAJE/Z%ClSADY%20%DAZEMN%CDHO%20ROZVOJE%208K/3.%20AKTUALIZACE%20
<br> Z%DAR%ZOSK );
<br>
<br> Cj.130310/2019/KUSK str.2
<br> - v listinné podobé na Krajském firadé Stredoéeského kraje,Odboru fizemnfho plénovém’
astavebnfho fédu,oddélem’ tizemm’ho plénovém’,Zborovské 11,150 21 Praha 5,kanceléi 6.1079
v fifedm’ch hodineich uvedenich na intemetovych strénkéch Stredoéeského kraje nebo v jiny éas p0
telefonické dohodé (tel.6.257 280 412.257 280 432,257 280 700) <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3303108

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz