« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovina u Čisté -  Veřejná nabídka pozemků určených k převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovina u Čisté.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 Stáhnout soubor (870.9kB)
EE
óp
E,it
E*
<br> Eg
=éĚ
<br>.řH
Ěb
<br> g
<br> !
ř
<br> o
<br>.ó
ď'
'o
<.> 9
<br> o
<br> Br
<br> ]ž
s5
'E - g' €NE álE
s -:.Éžš.: T.É
šŇ ÉE.4
<br> -a3
š ě"
€.E
šÉ
<br> o
<br> Éyy
o^oěó
<br> dď
33
t-N
<br> řE Bg
ci : <.>
ÉÉ
€=
EE
:3
<.> :5
<br> š *Ě
E t.É É
1 EE š
{š
<br> EĚE
*E
'ots
EE
; f i
*e E
t
oo"
<br> ď
<.> l
<br> tc ii,t <.>
<br> =E
9'o
ť@
<br> 8 €
@Z
<br> o
<br> d
E
<.> 9'š <.>
Ňó
<br> ě
<br> e3
r gt l
<br> = F,E
<br> - -=.=š-j ět
šN aE
<.> : Ó=
<br> N
<br> É
<br> iE
šf i
<br> ' I E 9'9 -- E.Ý:ÉIi.BaigEeÉ g l
EEsésEE E
iťE"EE$ Ě
<br> g <,>
(E
<br> Gs
I
<br> E
(t
=
<br> o
E
<.> E
c
T'(E
s
<.> Íg
t
J
ý
)(J
lJ.o <.>
<.> t
T
E
o
B
cL
o
!p
It
|Úz
<br>
<br> vEŘEJNÁ NABÍDKA PoZEMKŮ URČENÝCH KPŘEvoDtI oPRÁvNĚNÝM
osoeÁN,{ n pnÁvNÍu NÁsrupcŮn,r PoDLE zÁxoNa č.22g/1gg| sb.<,>
v Úpt,NÉnn zNĚnÍ 1zÁxoN o pŮnĚ),uvBŘn.lNĚNÁ poztn,lxovÝM FoNDEM
Čn one 2l.l0.201l
<br> l.oprávněné osoby a právní nástupci žádají písenmě o nabízené pozernky a současrrě
dokládaji své nároky na místnínt pracovišti Pozemkového fondu CR.které pozemek
nabízí.Lze tak učinit nejpozději dojednoho měsice od zveřejnění rrabídky na úřední desce
obecni|ro úřadu <.>
<br> -1 <.>
<br> (ti' na adresu toho místního oracoviště.které nožadovaný pozemek nabízi) včas a
musi mít oísemnou formu.Jinak je neplatná.U nabídk!' pozemků v].h|ášené na
úředni desce obecního úřadu dne 21.l0.20l1 musi bÝt žádosti doručeny
Pozemkovému fondu do 21.1l' 2011 do 17.00 hodin.Mezní lhůta se ýká ižádostí
podaných faxem nebo v elektronické podobě.K Žádosti učiněné faxem nebo
v elektronické podobě nelze přihlížet v případě' že nebude doplněna nejpozději do 3
pracovních dnů (od doručení této žádosti ťaxem nebo v elektronické podobě) doručením
originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu.Originál žádosti musí být shodného
znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce.Zásttrpce žadatele dokládá
současně originál plné moci nebo její ťrředně ověřenou kopii' Zádost doručená
prostřednictvín.l datové schránky musí být ...

Načteno

edesky.cz/d/3301403


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovina u Čisté      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz