« Najít podobné dokumenty

Obec Rokle - Schválený závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fin 2- 12 2018
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Rokle Rokle 3,432 01 Rokle
<br> 002621292018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 968 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 968 000,00 1 099 806,64113,62 113,62
<br> 0000 77 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 77 000,00 24 965,5632,42 32,42
<br> 0000 78 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 78 000,00 112 926,54144,78 144,78
<br> 0000 877 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 877 000,00 894 786,86102,03 102,03
<br> 0000 200 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 280 000,00 278 350,00139,18 99,41
<br> 0000 2 078 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 078 000,00 2 228 783,33107,26 107,26
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40 000,00 45 258,960,00 113,15
<br> 0000 160 000,001337 Poplatek za komunální odpad 160 000,00 194 087,00121,30 121,30
<br> 0000 3 000,001341 Poplatek ze psů 3 000,00 2 630,0087,67 87,67
<br> 0000 16 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 16 000,00 18 480,00115,50 115,50
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 2 000,00 2 050,00102,50 102,50
<br> 0000 10 000,001381 Daň z hazardních her 10 000,00 26 105,28261,05 261,05
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 15,680,00 0,00
<br> 0000 500 000,001511 Daň z nemovitých věcí 582 000,00 774 588,00154,92 133,09
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 73 500,00 73 500,000,00 100,00
<br> 0000 60 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 60 900,00100,00 100,00
<br> ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: 16.května 2019 Spisová značka: 432/KON/2018 Číslo jednací: 432/KON/2018 JID: 1606/2019/KUUK
<br> Počet listů/příloh: 8/0
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKUVPŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC ROKLE,IC: 00262129,ZA ROK 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 11.7.2018.Přezkoumání se uskutečnilo v obci Rokle se sídlem Rokle 3,432 01 Kadaň ve dnech:
<br> - 5.9.2018 - 16.5.2019
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání - lng.Věra Pelikánová - kontrolorka
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - XXXXXX XXXXXXX - starostka - Ing.XXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o ...
Schválený závěrečný účet 2018
Obec Rokle
<br>
<br>
Schválený závěrečný účet za rok 2018
sestavený ke dni 31.12.2018
<br>
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> Název Obec Rokle
<br> Adresa Rokle č.p.3
<br> 43201 Rokle
<br> IČ 00262129
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 775 522 226
<br> E-mail obec.rokle@volny.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> 2.Hospodářská činnost obce
<br> 3.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> 4.Hospodaření příspěvkových organizací
<br> 5.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
<br> 6.Poskytnuté příspěvky
<br> 7.Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
<br> 8.Účetní závěrka
<br> 9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> 10.Doplňující informace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> Rozpočet obce Rokle na rok 2018 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2017 Jedná se o
rozpočet schodkový,s příjmy ve výši 6 139 400,- Kč,výdaji ve výší 13 139 400,- Kč a financováním ve výši
7 000 000,- Kč.Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let <.>
<br>
V průběhu roku byla k tomuto rozpočtu přijata čtyři rozpočtová opatření,a to:
<br>  rozpočtové opatření č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2018
 rozpočtové opatření č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.9.2018
 rozpočtové opatření č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 29 11.2018
 rozpočtové opatření č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 20 12.2018
<br>
<br>
Po těchto rozpočtových opatřeních činily celkové příjmy 8 184 300,- Kč,výdaje 14 694 000,- Kč a financování
6 509 700,- Kč <.>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
schválený
<br> % Rozpoče...

Načteno

edesky.cz/d/3301235

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz