« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Kompletní stavební úpravy fotbalového hřiště v Tisové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadávací dokumentace včetně příloh_fotbalové hřiště
zad�vac� dokumentace v�etn� p��loh_fotbalov� h�i�t�/P 1_Kryci list nabidky.doc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Název veřejné zakázky:
<br> Úprava fotbalového hřiště v Tisové
<br>
<br> Údaje o uchazeči
<br>
<br>
<br> Obchodní jméno:
<br>
<br>
<br> IČ / DIČ:
<br>
<br>
<br>
<br> Telefon:
<br>
<br>
<br> Fax:
<br>
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
<br> Telefon,fax,e-mail:
<br>
<br>
<br> Cenová nabídka
<br>
<br>
<br> Cena celkem v Kč bez DPH
<br> Hodnota DPH v Kč
<br> Celková cena v Kč včetně DPH
<br>
<br> Celková nabídková cena
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ostatní údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty podle § 43 zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Oprávněná osoba uchazeče
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
<br> Telefon,fax,e-mail:
<br>
<br>
<br> Podpis oprávněné osoby uchazeče:
<br>
<br>
<br> Razítko:
<br>
<br>
<br>
V dne
<br>
<br>
<br>
<br> zad�vac� dokumentace v�etn� p��loh_fotbalov� h�i�t�/P 2_Polo�kov� rozpo�et akce.ods
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
<br>
<br> Rozpočet
<br> TISOVÁ - Rekonstrukce fotbalového hřiště
<br> JKSO
<br>
<br>
<br> Objekt
<br> Název objektu
<br> SKP
<br>
<br> 1
<br> TISOVÁ - Rekonstrukce fotbalového hřiště
<br> Měrná jednotka
<br>
<br> Stavba
<br> Název stavby
<br> Počet jednotek
<br> 0
<br>
<br> TISOVÁ - Rekonstrukce fotbalového hřiště
<br> Náklady na m.j <.>
<br> 0
<br>
<br> Projektant
<br> XXXXX XXXXX,Vrhaveč XX,XXX XX Klatovy
<br> Typ rozpočtu
<br>
<br> Zpracovatel projektu
<br> XXXXX XXXXX,Vrhaveč XX,XXX XX Klatovy
<br>
<br> Objednatel
<br> Obec Tisová
<br>
<br> Dodavatel
<br> dle výběrového řízení
<br> Zakázkové číslo
<br>
<br> Rozpočtoval
<br> XXXXX XXXXX,Vrha...
Oznámení o zahájení výběrového řízení_fotbalové hřiště
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č <.>
<br> 134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č.134/2016 Sb.v platném znění vydané obcí Tisová
<br> ve smyslu citovaného zákona
<br> Zadavatel:
Obec Tisová,se sídlem Tisová 5,348 01 Staré Sedliště,IČ: 00573809,oznamuje zahájení výběrového
řízení k zakázce na stavebná práce s názvem "Kompletní stavební úpravy fotbalového hřiště v Tisové"
zadávaného v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Plzeňského kraje <.>
<br> Předmětem zakázky: je kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště v obci Tisová.jehož cílem je
rozšíření fotbalového hřiště,aby odpovídalo normám pro fotbalové zápasy,vyrovnání celého povrchu
hřiště,zavlažování v době letních období a zamezení jeho vysychání.Záměr je rozdělen na 2 etapy.První
etapa představuje vyvrtání studně a vybudování retenční nádrže,do které bude přiváděna voda nejen z
nové studny,ale zároveň bude využita dešťová voda z místní kabiny a části kulturního domu.Druhá etapa
- realizační část,představuje rozšíření stávajícího hřiště na normové rozměry,vyrovnání celé plochy hřiště <,>
osetí,usazení nových branek a dodávka kompletního závlahového systému (postřikový vozík,hadice a
vozík na hadice).Podrobný popis stavebních úprav je uveden v projektové dokumentaci a v zadávací
dokumentaci <.>
<br> Předpokládaná hodnota zakázky činní:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1.313.950,- Kč bez DPH <.>
<br> Dodatečné informace k zakázce,kontaktní osoba:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.Žádost o dodatečné
informace je možné podat pouze písemně na e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz Písemná
žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.Zadavatel odešle...

Načteno

edesky.cz/d/3300238

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz