« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice - Vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace.pdf (872.15 kB)
<.>.<.>.<.>
<br> M en.-„bai u u Eim-“Mr
<br> NÚVÉ * __ ___,_ _ H.!H'šškn,“*"“
<br> > \\
<br> Suché vrhné
<br> „awapmuf-MN © Šla
<br> alf“ as:—a 'Em
<br> E'
<br> „ „- „.! w Objízdné trasy pň úplné uzavírce sil.III/14611 ] '
<br> %3'\© “\ Hmm-:=
<br> <%
<br> <.>,*'1 56 - ©
<br> ' - 55:3? “u ' “!" %$ _ ___Do._pravně inženýrské opatření
<br> Rekonstrukce sil.III/14611 Dobrá Voda
<br> Zadavatel: SKANSKA a.s.p.XXXXXX XXXX tel.XXX XXX XXX
<br> Zpracoval: XXXX XXXXX Dne: X.X.XXXX A Ú Email: infogsignistavcz
<br> _.Poznámka: úplná uzavírka „s!gnlštgv.1lelefon: 602 403 383
<br> DOPRAVNÍ zunčmi © Seznam.cz,5.5- ES:" E'r zeď-.13 p *
<br> _.r |- r— _-1 r
<br> _ uzavřený úsek sil.||/14611 (5 _ objízdná trasa
<br> "'N—__
<br> %„e
<br> ";-r
<br> \ _ \nynuůd JS_E___=______%
<br> ' "' ©5133! IGN!
<br> “53% „\ s _“ 9anqu ©)\ Q,?G \\ : BIEJS __ _
<br> \ usednlews „% & agnoígpng qoóxsag n“\_ B“ apo/\ 15311qu \ <.>
<br> fa“ +i! %
<br> “\\—"“x.<.>.“-k \_„_P.! : „ Bůlňůlůqšéi © ' mmm?,»-'———————_ _; : “3—9 ___,<.> — "*=—__ »amw - ___.<.> ; ___! ““*“—„ / i „.*_*—“*_— an waasez ' ;upextíau.&." “3225 “\ MEA.M a " _ - _ - _ MW '"“ „„ mmm-IH „___ „„
<br> V
<br> man!-anna uaóxsegu EpOA B.anc
<br> „ BD! ňůwqa-Šl © 'aÚ' ““ “'a _; _),________——___— f_B't'hÚ N ?QMÚV “a %,<.> lt |l.“'a / l' n' 5'- f _,l ___l mak & _? \— “mu __ __ <.>
<br> mů
<br> 0832839 90 M$ '.) ? <.>
<br> ' "i mao >; a F_HnV' AOP : » Hopu" m 930! i ' „MSBQC Í; BlQl'lOd !MS mag BW:—E“ d MNG "!& BMSBQGIJIJOCI x*!
<br> | I
<br> BlllZ-lll- 9 “
<br> „/“" *— 1__%____ ?
<br> š'UGWWů.www
<br>.<.> __ ___—__— x
<br> PCI asn
<br> &:
<br> 9: © //
Stanovení přechodné úpravy provozu.pdf (165.33 kB)
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/15612/2019 Lu vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/15612/2019-2 Ing.Lukschová 386 804 434 lukschovap@c-budejovice.cz 2.10.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 16.9.2019 žádost navrhovatele:
<br> Skanska a.s <.>,IČO 26271303,Líbalova 2348/1,Praha 4-Chodov,149 00 Praha 415 <,>
kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích č.j.KRPC-89-
403/ČJ-2019-020106 ze dne 8.7.2019 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1,2,4,a 5,zákona
č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemních komunikacích II/156,II/157,II/634,III/14611,III/14612,III/0341,MK Rudolfovská <,>
Dobrovodská a U Lávky v Českých Budějovicích a MK Na Vyhlídce,Dobrá Voda u Českých Budějovic
pro realizaci opravy povrchu silnice III/14611 za Dobrou Vodou,tak jak je zakresleno v příloze tohoto
opatření (prodloužení termínu realizace) <.>
<br> Termín: 8.10.2019 – 30....

Načteno

edesky.cz/d/3299927

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice
07. 08. 2020
03. 08. 2020
29. 07. 2020
28. 07. 2020
28. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz