« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Výběrové řízení - Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace na MŠ Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací dokumentace a přílohy
zad�vac� dokumentace a p��lohy_PD na M� Tisov�/�P_z�kladn� kvalifika�n� zp�sobilost.doc
<br>
Čestné prohlášení O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
<br> dle § 74 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku
<br>
Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace na MŠ Tisová
<br>
DODAVATEL: ……………………………………………………………………………………………….<.>
<br> IČ: ………………………………………….……….<.>
<br> Se sídlem: ……………………………………………………………………….………………………
<br> (dále jen „dodavatel“)
<br> Čestně prohlašuji,že dodavatel splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 odst.1 zákona tj.není dodavatelem,který:
<br> a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br>
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br>
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br>
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br>
e) je v likvidaci,proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> Je-li dodavatelem právnická osoba,výše uvedenou podmínku podle § 74 odst.1 písm.a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,výše uvedenou podmínku podle § 74 odst.1 písm.a) splňuje
<br>
a) tato právnická osoba <,>
<br>
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
<br>
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu ...
Oznámení o zahájení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka na služby zadávána ve formě veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) dle Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ZZVZ č.134/2016 Sb.v platném znění vydané obcí Tisová ve smyslu
<br> citovaného zákona
<br> Zadavatel:
Obec Tisová,se sídlem Tisová 5,348 01 Staré Sedliště,IČ: 00573809,oznamuje zahájení výběrového řízení
k zakázce na služby s názvem "Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace na MŠ
Tisová" <.>
<br> Předmět zakázky:
Předmětem plnění je zhotovení studie a následně projektové dokumentace pro akci Mateřská škola v obci
Tisová v níže uvedeném rozsahu:
<br> a) Studie obsahující umístění stavby v lokalitě,půdorys stavby včetně interiéru a technického řešení <,>
řešení zahrady,vizualizaci budovy a zahrady a průvodní zprávu <.>
b) Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení
(DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v členění a rozsahu dle vyhlášky č.499/2006
Sb <.>,ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb <.>,přílohy č.5 a č.6,a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,včetně náležitostí uvedených ve Smlouvě o dílo.Součástí
projektové dokumentace bude zpracování soupisu stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr a
technických podmínek.Projektová dokumentace bude dále doplněna o geodetiské zaměření stavby;
c) Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání sloučeného územního a stavebního povolení,která
bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební
povolení) podle vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb <.>,a zákona č.183/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,nebo zajištění vyjádření,sdělení neb...

Načteno

edesky.cz/d/3299008

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz