« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd u Černé Hory - Zápis z 9. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd u Černé Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva
Stránka 1 z 5
<br>
<br> Obec Újezd u Černé Hory
<br> Zastupitelstvo obce
<br>
<br>
<br> ZÁPIS č.7/2019
<br> z 9.zasedání zastupitelstva obce Újezd u Černé Hory
<br> konaného dne 30.9.2019 od 19:00 hod na obecním úřadě
<br> ____________________________________________________
<br> Přítomni:
<br> ▪ Ing.XXXXX XXXXXX – starosta
▪ Ing.XXXXXX XXXXXX – místostarosta
▪ Bc.XXXX XXXXXXXX – zastupitelka
▪ XXXXX XXXXX – zastupitel
▪ XXXXX XXXXXXXX – zastupitel
▪ Andrea Švomová– zastupitelka
▪ Bc.XXXXX XXXX – zastupitel
<br>
<br> Hosté: jmenný seznam dle prezenční listiny tvoří přílohu tohoto zápisu
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXXX – místostarosta
<br> Program:
<br> X.Zahájení zasedání
2.Schválení programu zasedání,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Žádost o stanovisko – Protipovodňová ochrana,protierozní úpravy a opatření pro
<br> zvýšení infiltrace dešťových vod
<br> 4.Pojištění majetku a odpovědnosti
5.Řád veřejného pohřebiště
6.Podněty zastupitelů
7.Podněty občanů
8.Ukončení zasedání
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hodin <.>
<br> 1.Zahájení zasedání
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hod.starostou obce panem Nehybou (dále jen
<br> „předsedající“),který uvítal přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno,je
<br> přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
<br> 2.Schválení programu zasedání,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající navrhl na zapisovatele pana Ambrože a na ověřovatele zápisu paní Tesařovou
<br> a paní Švomovou,a dále navrhl doplnit program o bod 9.– „Žádost o stanovisko - Stavební
<br> úpravy a přístavba RD v Újezdu u Černé Hory“ a bod 10.– „Rozpočtové opatření č.5“ <.>
<br> Proti návrhu nebyla vznesena žádná námitka <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 5
<br>
<br>
<br> Usnesení č.01/07/19
<br> Zastupitelstvo obce Újezd u Černé Hory ustanovuje zapisovatelem zasedání XXXX XXXXXXX
<br> Ambrože a ověřovateli zápisu paní Janu Tesařovou a paní Andreu Švomovou.Zastupitelstvo
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3297261

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd u Černé Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz