« Najít podobné dokumenty

Obec Vranov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vranov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OV_CJ_71383_19_PUP_060_Vranov_Utechov_kaceni_stromu_SIGNEX.pdf (259.19 kB)
[[
<br> ]
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/71383-19/KZA
Spisová značka: OV/13958-2019/KZA
Vyřizuje/linka: Bc.Žaneta Kryštofová/533304400
E-mail: krystofova@slapanice.cz
V Brně dne: 23.09.2019
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu Mendelovy univerzity v Brně,se
sídlem Zemědělská 1,613 00 Brno,IČO 62156489; zastoupené na základě předložené plné
moci spol.SIGNEX s.r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČO 49971344 (dále též
„podatel“) ze dne 18.09.2019 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.§ 77
odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství
Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO <,>
Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na silnici: č.III/37915 (Vranov – Útěchov)
<br> v km: cca 8,855 - 11,430 dle staničení silnice
<br> z důvodu: prací v rámci akce „Útěchov,Vranov; kácení rizikových stromů“
<br> podle předložené dokumentace pro akci: „Útěchov,Vranov; kácení rizikových stromů“,výkres:
„Přechodné dopravní značení“,číslo schématu: 1 - 2; vypracované spol.SIGNEX,s.r.o <.>,se sídlem
Holzova 138,627 00 Brno,IČO 49971344 dne 10.09.2019.Uvedené výkresy jsou nedílnou
součástí tohoto stanovení přechodné ...
OV_CJ_19_situace_prechodneho_DZ.pdf (3.51 MB)
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> Útìchov,Vranov
Kácení rizikových stromù
<br> Úplná uzavírka
<br> 1
<br> è.o.190384
10.9.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> objízdná trasa :
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> VRANOV
<br> Detail: A
<br> Detail: C
<br> Detail: B
<br> Detail: D
<br> ÚTÌCHOV
<br> ADAMOV
<br> ADAMOV
<br> ADAMOVVR
AN
<br> OV
<br> IS
11
<br> b
<br> ÚT
ÌC
<br> HO
V
<br> IS11b
<br> ÚTÌCHOV
<br> IS
11
<br> b
<br> VR
AN
<br> OV
<br> IS
11
<br> b
<br> VR
AN
<br> OV
<br> IS11b
<br> VRANOV
<br> IS11b
<br> ADAM
OV
<br> 3
<,> 2
<br> IS11b
<br> ADAM
OV
<br> 3
<,> 2
<br> IS11b
<br> 3
<,> 2
<br> ADAMOV
<br> IS
11
<br> b
VR
<br> A
N
<br> OV
<br> IS11b
VR
<br> A
N
<br> OV
<br> IS11b
<br> VRANOV
<br> IS11b
<br> ÚTÌCHOV
<br> MIM
O DO
<br> PR
AVN
<br> Í
OB
<br> SLU
HU
<br> ÚTÌCHOV
<br> IS11a
<br> 3,2
<br> VRANOV
<br> ZA OBCÍ ÚTÌCHOV
SILNICE III/37915
<br> UZAVØENA
<br> ADAMOV
<br> délka uzavøeného úseku 1,7 km
<br> ZA OBCÍ ÚTÌCHOV
SILNICE III/37915UZAVØENA
<br> ÚTÌCHOV
<br> IP22-osadit 7 dní pøedem
<br> Vranov
<br> MIM
O DO
<br> PR
AVN
<br> Í
OB
<br> SLU
HUÚtìchov
<br> uzavírka Po- Pá - od 9:00 do 13:00 hod <.>
<br> oznaèení pracovního místa v
dobì umožnìní prùjezdu
<br> IP22
PROJÍŽDÍTE
<br> STAVBOUPROJÍŽDÍTE
STAVBOU
<br> IP22
<br> PROJÍŽDÍTE
<br> STAVBOU
<br> PROJÍŽDÍTE
<br> STAVBOU A8
<br> 50 B20a-50
<br> A8
<br> 50 B20a-50
<br> A8
<br> 50
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3293170

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vranov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz