« Najít podobné dokumenty

Obec Vlastec - ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZO DNE 15.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlastec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZO DNE 15.3.2019
Zápis z 3.zasedání zastupitelstva obce Vlastec,které se konalo
<br> dne 15.3.2019 v 16.00 hod.na obecním úřadě
<br>
Přítomno: 5 členů zastupitelstva: pí.XXXX XXXXXXXXXXX,starostka
<br> p.XXXXX XXXXXXX,místostarosta
<br> p.XXXXXX XXXXXXXX,člen
<br> p.XXXXXX XXXXXXXX,člen
<br> p.XXXXXX XXXXX,člen
<br> Host: XXXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Program:
<br> X) Zahájení
<br> 2) Rozpočtová opatření č.2 /2019
<br> 3) Projednání vyhlášeného výběrového řízení na vybudování chodníku v obci na p.č.1221/1
<br> 4) Projednání vyhlášeného výběrového řízení na opravu objektu garáže za OÚ na p.č.5/1
<br> 5) Projednání smlouvy s E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> 6) Projednání směrnice č.12 pro práci s osobními údaji a provozního řádu výpočetní techniky
<br> 7) Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.1607 o výměře 472 m2
<br> 8) Vyhlášení záměru na pronájem obec.bytu v čp.3
<br> 9) Diskuse,různé
<br> 10) Závěr
<br> K bodu 1:
<br> Zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce pí.J.Pišingerová,která přivítala všechny přítomné <,>
<br> přítomno bylo 5 členů zastupitelstva obce,a je tudíž usnášeníschopné,seznámila členy zastupitelstva a
<br> přítomné občany s programem zasedání,a nechala rozšířit program zasedání o další body:
<br> 9) Pachtovní smlouva Prácheňské rybářství – souhlas s odepisováním technického zhodnocení
<br> hmotného majetku
<br> 10) SPÚ - zřízení místních komunikací po komplexních pozemkových úpravách
<br> 11) Vyhlášení výběrového řízení na vybudování pasivního odpočinku pro všechny věkové generace na
<br> návsi obce
<br> Dále určila ověřovateli zápisu p.L.Pišingera a p.D.Hubala,a zapisovatelkou pí.D.Novákovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání,ověřovatele i zapisovatele zápisu <.>
<br> Hlasování: / 5 pro 0 proti 0 zdrželi se /
<br> Usnesení č.8/2019 bylo schváleno
<br>
<br> K bodu 2:
<br> Starostka obce přednesla ZO návrh rozpočtového opatření č.2 /2019.Toto RO mělo příjmy,které se
<br> rovnaly výši výdajů v částce 109 190,- Kč.R...

Načteno

edesky.cz/d/3291649

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlastec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz