« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce
Zápis z 6.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 19.9.2019
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Pro gram :
<br>.Úvod
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>.Rozpočtové opatření č.4/2019
<br>.MRČR - závěrečný účet za rok 2018
<br>.Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.Pravomoci starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření.MRČR — žádost o finanční dar
<br> 10.Diskuse
<br> 11.Závěr
<br> \OOO—JGUW-P—UJMH
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7
<br> Jednání: 1.Jednání zahájil & dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné sprogramem jednáni.Program schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ovčřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce informoval přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> ' 5.Starosta obce předložil přítomným rozpočtové opatření č.4/2019.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 6.Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem MRČR za rok 2018.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 7.Starosta obce předložil přítomným výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 8.Starosta obce navrhl upravit pravomoci starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření,a to v tomto znění:
<br> Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 5102 odst.2 písm; a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100.000; Kč na straně příjmů a do výše 100.000,- Kč na straně výdajů,jsou-li vyvolána organizačními změnami,pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.Rozpo...

Načteno

edesky.cz/d/3288930

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz