« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna - Jan Kokeš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva_ZS_2019_013_Kokes.pdf
Stránka 1 z 7
<br> Smlouva č.4219094034
<br> SMLOUVA
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna
<br> I.Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr.Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy pověřen Ing.XXXXXX XXXXXXX <,>
vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP
MMB“) <,>
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,Olbrachtova 1929/62,140 00
Praha 4
Číslo účtu: 111211222/0800
(dále ve Smlouvě jen „Poskytovatel“)
<br> a
<br> Příjemce: XXX XXXXX
Brno
<br> Bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,Na Příkopě 33,114 07 Praha
Číslo účtu:
(dále ve Smlouvě jen „Příjemce“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,na základě dotačního programu na podporu vytváření zelených střech (dále jen
„Dotační program“) tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu města Brna (dále jen „Smlouva“) <.>
<br> II.Předmět a účel smlouvy,základní ustanovení
<br> 1.Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Poskytovatele <,>
za podmínek uvedených ve Smlouvě,Příjemci specifikovanému v článku I.Smlouvy <.>
Dotace je poskytována na základě žádosti Příjemce včetně jejích příloh a dále na
základě závěrečné zprávy a jejích příloh,předložených Poskytovateli před uzavřením
Smlouvy,za účelem finanční podpory na vybudování ext.zelené střechy o rozloze 142
m2 na nemovitosti nacházející se na adrese Brno p.č.1309 <,>
která plní funkci rodinného domu <.>
<br>
<br> Stránka 2 z 7
<br> 2.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a je určena výhradně na realizaci projektu
specifikovaného v odst.1 tohoto článku v s...

Načteno

edesky.cz/d/3284283

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz