« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni.pdf 4 480,72 kB

Magistrát města Plzně,Odbor stavebně Správní
Škroupova 4,Plzeň
<br> Sp.Zn.: SZ MMP/245233/14/LOS PlzfĚilne: 9.W
C.j.: MMP/O3l904/16 UNO Plzen 5
<br> V řizu'e: XXXXXXX XXXXXX Doruceno: XX.XX.XXXX
'Tšfifiił XXXXXXXlX `C.j.: Uflos/ŰIQTÍŽOIS
Fax: 378 034 102 Vypraveno ıistyz priıøhyfl
<br> E-mail: loskot@plzen.eu
IDDS: 6iyben
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ||||l||l|l||l|
<br>
<br>
<br> 92052516500217
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> XXX XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kramolín 48,335 01 Nepomuk 1 <,>
kterého Zastupuje AIP Plzeň Spol.S Lo <.>,ICO 46885625,Brojova č.p.2113/16,Východní Předměstí <,>
326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.11.2014 Žádost o Vydání rozhodnutí O prodloužení platnosti územního
rozhodnutí č.5292 pro umístění Stavby:
<br> Plzeň - Malesice,lokalita Za Parkem
<br> na pozemcích:
<br> - parc.č.54/2,1600/1,1603,1604,1606,1607,1610,1611,1612,1613,1614,1616,1617,1618 <,>
1619,1620,1621,1631 v katastrálním území Malesice <,>
<br> - parc.č.1564,1569,1702 v katastrálním území Křimice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo Zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba Obsahuje:
<br> - Jedná se o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.5292,které bylo vydáno Odborem
Stavebně správním Magistrátu města Plzně dne 13.12.2012 pod sp.Zn.SZ MP/ 182329/ 10/CECH
a č.j.MMP/277330/12 <.>
<br> - Zmocněný žadatel požádal o prodloužení platnosti územního rozhodnutí O 5 let <.>
<br> - Dle výše uvedeného územního rozhodnutí č.5292 byl stavební Záměr "Plzeň - Malesice,lokalita
Za parkem" umístěn na pozemky:
- parc.č.54/1,54/2,74/1 p.p.k.1071/1/d3,337,339/5,340,342/1,343/1,343/2,345/1 <,>
345/2,345/3,347/1,348,568/1,339/1 - p.p.k.1011 v katastrálním území
<br> v
<br> - parc.c.1564,1702,1985 v katastrálním území Křimice <.>
<br> - Protože došlo v zájmovém území stavebního záměru k pozemkovým úpravám,jsou dnes
uvedeným Stavebním Záměrem dotčeny pozemky:
- parc.č.54/2,1600/1,1603,1604,1606,1607,1610,1611,1612,1613,1614,1616,1617 <,>
1618,1619,1620,1621,1631 vkatastrálním území Malesice <,>
<br> v
<br> - parc.c.15 64,1569,1702 v katastrálním území Křimice <.>
<br> Druh a účel umisťovaııé stavby:
- Jako součástí uvedené obytné zóny na uvedených pozemcích budou provedeny:
- Návrh parcelace pro budoucí výstavbu určenou k trvalému individuálnímu bydlení -
etapa I <,>
- Návrh parcelace pro budoucí výstavbu určenou k trvalému individuálnímu bydlení
- etapa II-IV <,>
- Stavby dopravní infrastruktury:
- Veřejné komunikace jsou navrženy v kategorii C3 - místní obslužné komunikace
a Dlv obytné Zóny <,>
- Veřejná parkovací stání pro nerezidentní uživatele areálu
<br> (ij.mir/03190416 Sir.2
<br> - Zastávka MHD <.>
<br> - Stavby technické infiastruktury:
<br> - Splašková kanalizace
<br> - Dešťová kanalizace
<br> - Retenční nádrž - etapa II
<br> - Odlučovač lehkých kapalin
<br> - Čistírna odpadních vod
<br> - Vodovod - etapa I
<br> - Vodovod - etapa II
<br> - Studna
<br> - Vodojem
<br> - Plyn
<br> - Veřejné osvětlení (VO)
<br> - VN,NN rozvody
<br> - Trafostanice
<br> - Sdělovací rozvody
<br> - Veřejná zeleň
<br> - Území navrhované obytné zóny plynule navazuje na stávající zástavbu městské části Plzeň 9 -
Malesice.Navrhovaná obytná zóna bude dopravně připojena ze dvou směrů:
- silnice III.třídy č.18050 mezi Obcí Radčice a Malesice
- místní komunikace - ulice Ke Sv.Josefu <.>
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> Individuální bydlení - etapa I:
Jedná Se O návrh parcelace pro budoucí výstavbu určenou k trvalému individuálnímu bydlení.Návrh
pouze Vymezuje hranice parcely,místa přípojek inženýrských sítí a dopravního připojení pozemku <.>
<br> Kapacitní charakteristika:
<br> - Počet Solitérních domů 28
- Počet řadových domů 0
- Předpokládaný celkový počet obyvatel: 120
<br> Individuální bydlení - etapa II-IV:
Jedná Se O návrh parcelace pro budoucí Výstavbu určenou k trvalému individuálnímu bydlení.Návrh
pouze vymezuje hranice parcely,místa přípojek inženýrských sítí a dopravního připojení pozemku <.>
<br> Kapacitní charakteristika:
<br> - Počet solitérních domů 70
- Počet řadových domů 14
- Celkový počet bytových jednotek 84
- Předpokládaný celkový počet obyvatel: 336
<br> Stavby dopravní infrastruktury:
Veřejné komunikace jsou navrženy v kategorii C3 - místní Obslužné komunikace a D1 - Obytné Zóny <.>
Dále jsou navržena veřejná parkovací stání pro nerezidentní uživatele areálu <.>
<br> - Obslužné komunikace kategorie C3
<br> - Šířka prøfiıv.17,50 a 19,00 In
<br> - Šířka vozovky 6,5 m
<br> - Chodník oboustranný š.2.5m
- Povrch vozovky žiyice
<br> - Povrch chodníků Zámková dlažba
<br> - Délka etapa I = 330m <,>
<br> etapa II = 900m
(celkem Obě etapy 1230m)
<br> čj.MMF/031904/16 56.3
<br> - Obytné zóny kategorie D1
<br>
<br> Šířka profilu 8,00 a 12,00 m (resp.7,00 m)
Šířka vozovky min.3,50,resp.5,50 m
Povrch plochy zámková dlažba
<br> Povrch prahů Zámková dlažba
<br> Délka etapa l = 250m <,>
etapa II = 620m
(celkem obě etapy = 870m)
<br> - Veřejná parkoviště
<br> 2,20 ...

Načteno

edesky.cz/d/328185

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
15. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz