« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

73.pdf
*KUMSX025Y7QZ*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br> Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Oznámení o zahájení správního řízení
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 29 odst.1 a § 67 písm.g) zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 77a odst.4 písm.h) a j) a odst.5
písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) <,>
obdržel dne 31.7.2019 žádost Mendelovy univerzity v Brně,IČO 62156489,Lesnické a dřevařské fakulty <,>
se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno (dále také jen „žadatel“),ve věci:
<br> - povolení výjimky dle § 56 odst.1 a 2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních
podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných § 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení
(včetně plašení),odchytu (odchytem do klece,sklopce),držení,manipulace,dopravy (včetně
uhynulých jedinců) - medvěda hnědého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx);
<br> - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných územích <,>
zařazených v kategorii přírodní rezervace podle § 43 odst.1 ZOPK,ze základních ochranných
podmínek v přírodní rezervaci (dále též “PR“) Plenisko,Palkovické hůrky,Skalka,konkrétně
dle ust.§ 34 odst.1 písm.e) ZOPK (sbírat či odchytávat rostliny a živočichy);
<br>
- vydání souhlasu k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách
<br> přírodních rezervací podle ust.§ 44 odst.3 ZOPK ve spojení s ust.§ 44b) ZOPK,k provádění
vědeckého výzkumu ...

Načteno

edesky.cz/d/3276723

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz