« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - 02-Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva_dotace_SALKII_ARR_LK_OLP-2467-2019_zverejneni.pdf
Strana 1 (celkem 8)
<br> Smlouva o poskytnutí
<br> účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
<br> č.OLP/2467/2019
<br> schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27.8.2019 usnesením č.365/19/ZK
<br>
<br> Smluvní strany:
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> se sídlem: U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> IČO: 70891508
<br> DIČ: CZ70891508
<br> zastoupený: Martinem Půtou,hejtmanem
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> číslo účtu: 107-6482590257/0100
<br> dále jen „poskytovatel“
<br>
<br> a
<br>
<br> ARR – Agentura regionálního rozvoje,spol.s r.o <.>
<br> se sídlem: U Jezu 525/4,Liberec IV-Perštýn,460 01 Liberec
<br> osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing.XXXX XXXXXXXXX,jednatel
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> DIČ: CZXXXXXXXX
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 5756726349/0800
<br> evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
<br> soudu v Ústí nad Labem,oddíl C,vložka 4305
<br> dále jen „příjemce“
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podle zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
<br> pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů tuto
<br>
<br>
<br> veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
úhradu spolufinancování finančního podílu na projektu s názvem „Smart akcelerátor II
<br> Libereckého kraje“ (dále jen „projekt SALK II),ve kterém příjemce působí jako partner
<br> s finančním příspěvkem <.>
<br>
<br> 2.Žádost projektu SALK II byla předložena Libereckým krajem do výzvy č.02_18_055
Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV) dne 27.8.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 8)
<br> 3.Finanční prostředky na projekt ...
P02_predpokladany_harmonogram_aktivit_a_cerpani_fin_prostredku.pdf
Harmonogram aktivit a čerpání finančních prostředků SALK II ve vztahu ke Smlouvě o dotaci a Smlouvě o NFV
<br> 2019
Vlastní zdroje v Kč
<br> (15 %)
<br> Nepřímé nezpůsobilé
<br> náklady v Kč
<br> Předfinancování v Kč
<br> (85 %)
2020
<br> Vlastní zdroje v Kč
<br> (15 %)
<br> Nepřímé nezpůsobilé
<br> náklady v Kč
<br> Předfinancování v Kč
<br> (85 %)
do 31.3.2021/2021* od 1.4.- 31.5.2021 od 1.6.2021/2021
<br> Vlastní zdroje v Kč
<br> (15 %)
<br> Nepřímé nezpůsobilé
<br> náklady v Kč
<br> Předfinancování v Kč
<br> (85 %)
2022
<br> Vlastní zdroje v Kč
<br> (15 %)
<br> Nepřímé nezpůsobilé
<br> náklady v Kč
<br> Předfinancování v Kč
<br> (85 %)
2023
<br> Vlastní zdroje v Kč
<br> (15 %)
<br> Nepřímé nezpůsobilé
<br> náklady v Kč
<br> Předfinancování v Kč
<br> (85 %)
<br> Osobní náklady Krajský RIS3 manažer (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,0 úvazek Neinvestice 2 957 572,80 1 289 198,40 227 505,60 34 125,84 0,00 193 379,76 910 022,40 136 503,36 0,00 773 519,04 151 670,40 227 505,60 530 846,40 136 503,36 0,00 773 519,04 910 022,40 136 503,36 0,00 773 519,04 0,00 0,00 0,00 0,00 193 379,76 0,00 1 095 818,64
<br> Osobní náklady Krajský RIS3 developer (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,5 úvazek Neinvestice 3 644 152,20 1 588 476,60 280 319,40 42 047,91 0,00 238 271,49 1 121 277,60 168 191,64 0,00 953 085,96 186 879,60 280 319,40 654 078,60 168 191,64 0,00 953 085,96 1 121 277,60 168 191,64 0,00 953 085,96 0,00 0,00 0,00 0,00 238 271,49 0,00 1 350 205,11
<br> Osobní náklady Krajský RIS3 analytik (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,0 úvazek Neinvestice 2 165 365,80 943 877,40 166 566,60 24 984,99 0,00 141 581,61 666 266,40 99 939,96 0,00 566 326,44 111 044,40 166 566,60 388 655,40 99 939,96 0,00 566 326,44 666 266,40 99 939,96 0,00 566 326,44 0,00 0,00 0,00 0,00 141 581,61 0,00 802 295,79
<br> Osobní náklady Projektový manažer (1.10.2019 - 31.3.2021): 0,5 úvazek Neinvestice 1 003 462,20 437 406,60 77 189,40 11 578,41 0,00 65 610,99 308 757,60 46 313,64 0,00 262 443,96 51 459,60 77 189,40 180 108,60 4...

Načteno

edesky.cz/d/3275749

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz