« Najít podobné dokumenty

Obec Ves Touškov - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ves Touškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fin 2-12 výkaz o plnění rozpočtu 2018
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002573622018 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ves Touškov
<br> Ves Touškov 17
<br> 333 01 Ves Touškov
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 1 000 000,00 1 000 000,00 1 141 351,03 114,1 114,10000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 30 000,00 30 000,00 26 990,15 90,0 90,00000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 100 000,00 100 000,00 106 555,25 106,6 106,60000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 977 992,81 97,8 97,80000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 134 000,00 134 000,00 129 580,00 96,7 96,70000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 2 013 310,00 2 013 310,00 2 409 815,23 119,7 119,70000 1211
<br> Poplatek ze psů 4 000,00 8 400,00 7 200,00 180,0 85,70000 1341
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,00000 1343
<br> Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 450,00 45,0 45,00000 1361
<br> Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 28 032,93 140,2 140,20000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 20,00 18,44 92,20000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 500 000,00 500 000,00 877 173,52 175,4 175,40000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 530,00 52 530,00 52 530,00 233,2 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.73 500,00 73 500,00 73 500,00 100,0 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 50 700,00 50 700,00 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 28 280,00 28 280,00 100,00000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 297 446,00 99,1 99,11032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 300 000,00 300 000,00 297 446,00 99,1 99,11032
<br> Sankč.pl.přij.od jiných subj.9 000,00 8 750,00 97...
Výkaz zisku a ztrát 2018
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 7.2.2019 9:26:27
<br> Název účetní jednotky: Obec Ves Touškov
<br> Sídlo: Ves Touškov 17
<br> 333 01 Ves Touškov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00257362
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.4 047 143,64 3 549 253,18 NÁKLADY CELKEM
<br> I.3 806 143,84 3 370 495,18 Náklady z činnosti
<br> 1.227 793,84 195 149,60501 Spotřeba materiálu
<br> 2.133 965,82 104 700,63502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.1 135 253,54 404 602,00511 Opravy a udržování
<br> 9.2 624,00 1 642,00512 Cestovné
<br> 10.19 416,95 21 856,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.558 965,48 656 200,55518 Ostatní služby
<br> 13.1 090 940,00 1 391 785,00521 Mzdové náklady
<br> 14.181 486,00 225 876,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.1 720,00 2 144,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.10 047,00 10 047,00532 Daň z nemovitostí
<br> 20.160,00 50,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.11 000,00 542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.322 445,00 322 445,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.10 832,00 554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zú...
Příloha 2018
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 7.2.2019 9:26:27
<br> Název účetní jednotky: Obec Ves Touškov
<br> Sídlo: Ves Touškov 17
<br> 333 01 Ves Touškov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00257362
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.Účetní jednotka nemá informaci <,>
<br> že by nastaly skutečnosti,které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly <.>
<br> Z tohoto důvodu účetní jednotka nevolila změnu účetních metod <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
<br> a jejich obsahového vymezení včetně způsobů oceňování.Změny,které byly provedeny <,>
<br> se týkají probíhající účetní reformy a novelizace zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka:
<br> a) vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí
<br> některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
<br> b) neúčtuje o zásobách
<br> c) provádí pouze účetní odpisy způsobem rovnoměrným
<br> d) neprovedla změnu ve způsobu ocenění majetku
<br> e) provedla inventarizaci v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhláškou
<br> č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků
<br> f) nevlastní cenné papíry
<br> g) o kursových rozdílech neúčtovala,účetní jednotka neprovedla žádné platby
<br> v cizí měně ani žádné platby v cizí měně nepřijala
<br> h) obec neprovozuje hospodářskou činnost
<br> ch) časové rozlišení je používáno u plateb záloh na energie
<br> FENIX,Výkaznictví 8.51.002 Strana 1 Tisk: 7.2.2019 9:33:08
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 7.2.2019 9:26:27
<br> Název účetní jednotky: Obec Ves Touškov
<br> Sídlo: Ves Touškov 17
<br> 333 01 Ves Touškov
<br> územní samosprávný cele...
Rozvaha 2018
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 7.2.2019 9:26:26
<br> Název účetní jednotky: Obec Ves Touškov
<br> Sídlo: Ves Touškov 17
<br> 333 01 Ves Touškov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00257362
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 61 776 311,71 64 849 056,18 9 092 521,78 73 941 577,96 A CELKEM
<br> 45 155 885,38 A.44 833 441,38 9 092 521,78 53 925 963,16 Stálá aktiva
<br> I.9 600,00 9 600,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.9 600,00 9 600,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 45 155 885,38 II.44 833 441,38 9 082 921,78 53 916 363,16 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 36 547 633,88 1.36 547 633,88 36 547 633,88031 Pozemky
<br> 1,00 2.1,00 1,00032 Kulturní předměty
<br> 8 038 928,00 3.7 760 748,00 7 882 480,00 15 643 228,00021 Stavby
<br> 569 322,50 4.525 058,50 569 492,00 1 094 550,50022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.630 949,78 630 949,78028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papír...
Oznámení o vyvěšení návrhu ZÚ za rok 2018
Obec Ves Touškov
<br> Ves Touškov čp.l7,w 333 01 Stod
<br> lČO: 00257 362 č.ú.KB 6622-361/0100
<br> Tel./faxů 7788013 1 email :obecvestouskonvolnvcz www.ves-touskov.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018 je zveřejněn na elektronické úřední desce www.ves-touskov.cz v plném rozsahu <.>
<br> Do listinné podoby návrhu závěrečného účtu z
<br> a XXX XXXX je možno nahlédnout na Obecním úřadě Ves Touškov v úředních hodinách <.>
<br> OBEC © XXXXX XXXXXXXXX VES TOUŠKOV Starostka “obce XXX XX sTOD Vyvěšeno dne: XX.9.2019 ý Vyvěšeno elektronicky dne: 20.9.2019 Š/ SC“:lmuto dne: Sejmuto elektronicky dne:
<br> OBECNI URAD VES TOUŠKOV Čp.17 333 01 STOl)
<br> IČO: 00257362,tel.: 377 mm m
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br> územního samosprávného celku
<br>
Obec Ves Touškov
<br>
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název ÚSC: Obec Ves Touškov
Statutární orgán: starosta
Sídlo: Ves Touškov 17,333 01 Stod
IČ: 00257362
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>
• Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 11.10.2018 – 10.12.2018
• Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 10.1.2019 do 31.5.2019
<br>
II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
<br> prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu roz...
Návrh ZÚ za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Ves Touškov 17,333 01 Stod,IC 00257362
<br> (v souladu s š 43 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění a 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění) zveřejňujeme návrh závěrečného účtu společně
<br> se zprávou o přezkoumání hospodaření
<br> I.Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Položka Schv.rozp.Uprav.rozp.Výsledek Daňové příjmy řádek 4010 4 803 310 4 807 730 5 706 159,36 Nedaňové příjmy řádek 4020 600 660 638 940 621 759,37 Kapitálové příjmy řádek 4030
<br> Přijaté transfery řádek 4040 96 030 205 010 201 010,00 Příjmy celkem řádek 4050 5 500 000 5 651 680,00 6 532 928,73 Konsolidace příjmů 0 0 0 Příjmy celkem po konsolidaci ř <.>
<br> 4200 5 500 000 5 651 680 6 532 928,73 Výdaje
<br> Položka Schv.rozp.Uprav.rozp.Výsledek Běžné výdaje řádek 4210 5 500 000 5 651 680 3 233 500,61 Kapitálové výdaje řádek 4220 o o o Výdaje celkem řádek 4240 5 500 000 5 651 680 3 233 500,61 Konsolidace výdajů 0 0 0 Výdaje celkem po konsolidaci ř <.>
<br> 4430 5 500 000 5 651 680 3 233 500,61 Saldo příjmů a výdajů ř.4440 3 299 428,12
<br> 11.Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018
<br> Běžný účet - KB: Běžný účet — CNB:
<br> 19 097 537,51 Kč 392 356,41 Kč
<br> III.Přiiaté transfery
<br> Druh transferu - Vyčerpáno
<br> l.Neinv.transfer z VPS SR 22 530,- Kč (položka 4111)Volby Prezidenta ČR 16 728,-
<br> 2.Neinv.transfer z VPS SR 30 000,- Kč — (položka 4111) Volby komunální 13 711,- 3.Transfer na výkon státní správy ze SR — přijato 73 500,— (položka 4112) 73 500,- 4.Neinv.transfer od krajů (oplocenky les) 28 280,- položka 4122 28 280,— 5.Ost.neinv.transfer ze SR 50 700,- (obnova a výchova porostů) pol.41 16 50 700,- Celkem 182 919,-
<br> IV.Poskytnuté transfery
<br> Druh transferu Poskytnuto 1.Příspěvek na čin.Mysl.spolek Ves Touškov (pol.5222) 15 000,- 2.Příspěvek na čin.SDH Ves Touškov (pol.5222) 15 000,- 3.Sběrný dvůr Město Stod (pol.5...

Načteno

edesky.cz/d/3274218

Meta

Volby   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ves Touškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz