« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí doatce z rozpočtu (Služby Leskovec n. M. s. r. o.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu
<br> OBEC LESKOVEC NAD MORAVICÍ
<br> se sídlem: Leskovec nad Moravicí 42,793 68 pošta Dvorce zastoupena: Simonou Hovadikovou,místostarostou obce |č:00296155
<br> bankovní spojení: 5529771/0100
<br> (dále jen „poskytovatel")
<br> a
<br> SLUŽBY LESKOVEC n.M.s.r.o <.>
<br> se sídlem/bytem: Leskovec nad Moravicí42,793 68 pošta Dvorce zastoupena: Bedřichem Buťákem,jednatelem
<br> |Č102611341
<br> bankovníspojení: 107-6647230277/0100
<br> (dále jen „příjemce") |.Úvodní ustanovení 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou dle ustanovení 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> 2.Závazkový vztah z této smlouvy vzniká dle ustanovení & cile 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <.>
<br> 3.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),v platném znění,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovenítohoto zákona <.>
<br> 4.Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ustanovení 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> 5.Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu,jména,adresy,dotačního titulu a výše poskytnuté dotace <.>
<br> ll.Předmět poskytnuté dotace 1.Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 450.000,- Kč,(slovy čtyřistapadesáttisíc korun českých) z rozpočtu poskytovatele.Účel poskytnuté dotace,druh a rozsah užití dotace je uveden v čl.|||.této smlouvy <.>
<br> III.Druh a účel poskytnuté dotace
<br> 1.Účelem dotace je úhrada běžných výdajů spojených s výdaji na níže uvedený projekt <.>
<br> 2.Doba,v níž má být stanoveného účelu dosaženo do 31.12.2016
<br> 3.Název projektu „B.j.4 PB - PCB a 4 PB Leskovec nad Moravici“
<br> 4.Poskytnutou dotaci je pří...
bez názvu
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu
<br> OBEC LESKOVEC NAD MORAVICÍ
<br> se sídlem: Leskovec nad Moravicí 42,793 68 pošta Dvorce zastoupena: Simonou Hovadikovou,místostarostou obce |č:00296155
<br> bankovní spojení: 5529771/0100
<br> (dále jen „poskytovatel")
<br> a
<br> SLUŽBY LESKOVEC n.M.s.r.o <.>
<br> se sídlem/bytem: Leskovec nad Moravicí42,793 68 pošta Dvorce zastoupena: Bedřichem Buťákem,jednatelem
<br> |Č102611341
<br> bankovníspojení: 107-6647230277/0100
<br> (dále jen „příjemce") |.Úvodní ustanovení 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou dle ustanovení 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> 2.Závazkový vztah z této smlouvy vzniká dle ustanovení & cile 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <.>
<br> 3.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),v platném znění,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovenítohoto zákona <.>
<br> 4.Neoprávněné použití dotace na jiný než sjednaný účel nebo zadržení prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně dle ustanovení 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> 5.Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu,jména,adresy,dotačního titulu a výše poskytnuté dotace <.>
<br> ll.Předmět poskytnuté dotace 1.Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 450.000,- Kč,(slovy čtyřistapadesáttisíc korun českých) z rozpočtu poskytovatele.Účel poskytnuté dotace,druh a rozsah užití dotace je uveden v čl.|||.této smlouvy <.>
<br> III.Druh a účel poskytnuté dotace
<br> 1.Účelem dotace je úhrada běžných výdajů spojených s výdaji na níže uvedený projekt <.>
<br> 2.Doba,v níž má být stanoveného účelu dosaženo do 31.12.2016
<br> 3.Název projektu „B.j.4 PB - PCB a 4 PB Leskovec nad Moravici“
<br> 4.Poskytnutou dotaci je pří...

Načteno

edesky.cz/d/3274110

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz