« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - ROZHODNUTÍ - Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ - Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00S3WE3*
KUPAX00S3WE3
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 67593/2019/OIP/VA
Spisová značka: SpKrÚ 59940/2019 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz
Datum: 18.09.2019
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust.§ 29
odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.a) zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
vydává na základě oznámení podaného dne 7.8.2019 společností FRISCHBETON,s.r.o.<,>
IČ 40743187,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice (dále jen „oznamovatel“),podle ust.§ 7
odst.6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí,že záměr
<br> „Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER“
<br> nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Příslušný úřad obdržel dne 7.8.2019 podle ust.§ 6 odst.1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „Umístění vysoce mobilní betonárny KAISER“,zpracované dle přílohy č.3 zákona <.>
<br> Oznámení záměru zpracoval Ing.XXXXXXXX XXXXX,Jindřišská XXXX,XXX XX Pardubice,odborně
způsobilá osoba k posuzování vliv na životní prostředí,č.autorizace 51521/ENV/15.Zpracovatelem
rozptylové a hlukové studie je Ing.XXXXXX XXXXX.Příslušný úřad po posouzení oznámení záměru
zpracovaného podle přílohy č.3 zákona,dospěl k...

Načteno

edesky.cz/d/3273355

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz