« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00S3WE3*
KUPAX00S3WE3
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 67593/2019/OIP/VA
Spisová značka: SpKrÚ 59940/2019 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz
Datum: 18.09.2019
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust.§ 29
odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.a) zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
vydává na základě oznámení podaného dne 7.8.2019 společností FRISCHBETON,s.r.o.<,>
IČ 40743187,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice (dále jen „oznamovatel“),podle ust.§ 7
odst.6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí,že záměr
<br> „Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER“
<br> nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Příslušný úřad obdržel dne 7.8.2019 podle ust.§ 6 odst.1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „Umístění vysoce mobilní betonárny KAISER“,zpracované dle přílohy č.3 zákona <.>
<br> Oznámení záměru zpracoval Ing.XXXXXXXX XXXXX,Jindřišská XXXX,XXX XX Pardubice,odborně
způsobilá osoba k posuzování vliv na životní prostředí,č.autorizace 51521/ENV/15.Zpracovatelem
rozptylové a hlukové studie je Ing.XXXXXX XXXXX.Příslušný úřad po posouzení oznámení záměru
zpracovaného podle přílohy č.3 zákona,dospěl k...

Načteno

edesky.cz/d/3271561

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz