« Najít podobné dokumenty

Obec Vykáň - Projednání zadání ÚP Břežany II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vykáň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚP Břežany II.pdf (4.82 MB)
Městský úřad Ceský Brod Odbor stavební a územního plánování náměstíHusovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br> Spis.zn.S-M UCB 56004/2018/OSÚP-Ště č.j,MUCB 58376/2019 _ _,vyřizuje: Zora Štěpánková Obecnrurad C'Slo dom" Telefon: 321 612 135 Vykan č k' B d,d 18.9.2019 „ „a es Y I'O ne DOSlO /dg (21231 /(F %ovalel '.ÉW'M/qu/ Cj.lwa 535W? Uklzngk,<,> Ěřílohy: Váží.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l/ÁD OZNAMENI o PROJEDNÁVÁNÍZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEŽANY ||
<br> Městský úřad Český Brod (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 0 pořízení územního plánu,na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval vsouladu 59 47 odst.1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání územního plánu Břežany II a vsouladu s š 47 odst.2 stavebního zákona oznamujejeho projednávání <.>
<br> Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou.Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
<br> do 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu.K návrhu zadání u pořizovatele
<br> do 30 dnů od jeho obdržení - uplatnístanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,- mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,- mohou uplatnit podněty sousedníobce <.>
<br> Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli stanovisko podle 5 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> K připomínkám,vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> Štěpánková Zora v.r <.>
<br> odborný pracovník stavebního úřadu,úřadu územního plánování oprávněná úřední osoba
<br> Za správnost vyhotovení XXXX XXXXXXX
<br> Č.j.MUCB ...

Načteno

edesky.cz/d/3271015

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vykáň
20. 05. 2020
19. 05. 2020
12. 05. 2020
12. 05. 2020
30. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vykáň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz