« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Výstraha - nebezpečí vzniku požárů!

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017
NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 26.1.2017,o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru <.>
<br> Rada středočeského kraje jako orgán příslušný podle ?; 7 a 5 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení ig“ 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto nařízení:
<br> Cl.1 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
<br> a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologickěho ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen „doba výstrahy“ <,>
<br> b) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin,slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen „období sklizně“)1) <,>
<br> Čl.2
<br> Informační povinnost
<br> v
<br> *“ Informací Středočeského kraje o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů dle čl.1 odst.a) a ukončení tohoto období uveřejňuje Kraj ský úřad Středočeského kraje
<br> ' na Modní desce kraj ského úřadu.0 dosažení stupně — vysoké riziko nebezpečí požárů jsou obce informovány cestou Kraj ského operačního & informačního střediska Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.Dotčené obecní ůady zveřejní informaci o dosaženém stupni — vysoké riziko nebezpečí požárů a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým <.>
<br>,Čl.3 l\/Iísto zvýšeného požárního nebezpečí Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době výstrahy:
<br> &) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 111 <,>
<br> b) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru <,>
<br> c) zemědělské obdělávané plochy,na nichž jsou pěstovány kultury,které j sou ve stavu možného vznícení,zejména dozrávající obiloviny & jejich okolí do vzdálenosti 100 rn <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3269328

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz