« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Obec Zichovec
Zichovec 100
273 74 Klobuky
ICO: 00640468
<br> VOLBY DO QIROPS_KEHO PAMMENTLJ
<br> lnformace o Qoétu a sidlech volebnich okrskfl
<br> V souladu s ustanovenim §16 odst.1 pl'sm.f) za’kona ('3.62/2003 Sb <.>,0 volbéch do
Evropského parlamentu a o zméné nékterych zékonCI,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl <,>
<br> i n f o r m uj i
politioké strany,politické hnutl' a koalice,jejichi kandidétni Iistina byla zaregistrovéna pro
volby do Evropského parlamentu,které se budou konat ve dnech 24.a 25.kvétna 2019,o
poétu a sidle volebnich okrskfl:
<br> Poéet okrskfi: 1
<br> Sidlo volebniho okrsku: Zichovec 100,273 74 Klobuky
<br> V Zichovci,27.bfezna 2019 <.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Roman Vorliéek
tarosta obce Zichovec
<br> Vyvééeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3269326


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz