« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 5.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 5.6.2019
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 5.6.2019 od 19 hodin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno v 19:00 hodin v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu starostou obce Romanem Vorlíčkem dále také jako „Předsedající“ <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomní: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX DiS <.>,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,ln g.XXXXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Odchod: XXXXXX XXXXXX ve XX.XX hod <.>
<br> Hoste: lng.Arch.XXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXX a Ing.XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu Ing.Martinu Ebertovou a XXXXX Novotného a zapisovatelem Lucii Rohlovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> „Návrh us:uge_r_zí_č._2_2f_2_šřlgz Zastupitelstvo obce Zichovec určuje ověřovatele zápisu Ing.Martinu Ebertovou a XXXXX Novotného a zapisovatelem Lucii Rohlovou Výsledek hlasování: Pro/Proti/Zdrželi se — 7/0/0 - Usnesení č.22 /2019 bvlo schváleno <,>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.1),v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce beze změn <.>
<br> Mvrliusyžsepíč.25/2019; Zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva beze změn.V\' sledek hlasování: Pro/Proti/Zdrželi se — 7/0/0 - Usnesení č.23 /2019 b\ 10 schváleno <.>
<br> Návrh usnesení č.24/2019: Představení a schvášeni návrhu RI) manželů Husákoxf'íích
<br> Starosta a stavební komise představili zastupitelům stavbu RD manželů Husákových na parc.74/2 v k.ú.Zichovec.K tomuto RD proběhla diskuse.Byla předložena vizualizace a usazení do terénu.Byl podrobně probrán regulativ <.>
<br> Zastupitelstvo obce ...

Načteno

edesky.cz/d/3269319

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz