« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Yrrvr
MESTSKY URAD SLAI\Y
<br> odbor Zivotnfho prostiedf
Velvarsk6 136,214 01 Slany
<br> Opatieni obecn6 povahy pii nedostatku vody
<br> iislo.jednaci:
<br> Vyiizuje:
<br> Telefon:
<br> Ve Slandm
<br> 33422t2015tOaP
<br> Dagmar Zuskovd
<br> 312 5t | 214
23.07.2015
<br> Dle rozd6lovniku
<br> (Veiejnou vyhl:i5kou)
<br> Mdstskli iiad Slany,odbor Zivotniho prostiedi,jako piislu5ny votlopr6vni tiiaii podle { l0:loclst.2
pism.c) a $ 106 odst.I zdkona d.25412001 Sb.o vodrich a o zmend niktelich zakoni (voclni zirkor r <.>
ve zndni pozddjSich piedpisri,ajako rnistni piisluiny votloprrivni iriad podlc usrarloveni { ll zrikoira
;.500/2004 Sb.<.> spr6vni i6d,ve zndni pozddjsich piedpisi.(d6lejen spr6vni idd).r'e vcie.jn6nr zi.jrnu <,>
ato
<br> s platnosti do odvolini
<br> podle ustanoveni S I09 odst.I vodniho z6kona a vsouladu s $ il5a r'odniho zfkorra
zakazuje odb6r povrchovfch vod z vodnich tokfi v cel6m sprdvnim rizcrni ()Rp Slanf,a to pru
6iely myti aut,zal6vini hiiSt',tnlvnikri,napouStini n6drii a baz6ni <.>
<br> 0divodn6ni:
<br> Mdstskli iriad Slan!,jako piislu5nf vodoprivni iriad,na ziikladd zjiitdni hvdfologicklch ponrdru r:a
vodnich tocfch a vzhledem k pierr."iivaj icim minimAlnim pritokfrm ve vodniclr tocich.pod irror,ni
Q355,vodopr6vrri iriad s okam2itou platnosti a na dobu neurditou.zakhzal uibir vodl z vo.lnich tokri
v ccldm spr6vnim obvodu ORP Slanli,a to k irdelu zaldviin i hiiSr',kevnikfi,ml,ti aut.napouStEni nricirTi
a bazdnti <.>
<br> Vzhledern ke stiivajicimu nepiizniv6mu vlivo.ji hl,drologickd situace a piedpovitli poiasi pro piflri
dny,s ohledem na mimoiidnost situace a ohrozeni zprodieni,kterd v; <.>,zadr!e bczodkladni vydani
opatieni obecn6 povahv,vodoprrlvni iu'ad vsouladu s ustanovenim S 109 odst.i a ii llia
odst.2 vodniho zSkona upustil od projednrini s dotienymi subjekry a vei.ejneho projecin;ini <.>
V telo souvislosti vodopr6vniiriad upozoniuje priivnickd a f,zick6 osoby na dodr2oviini minimiilnich
ztstatkovlch prttokfi,slanovenych piisluSnlfmi r...

Načteno

edesky.cz/d/3269307

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz