« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Mdstsky Uiad ve Slan6m odbor dopravy a silni6nfho hospod6istvi Velvarske 1 36,27 4 53 Slani,tel.: 31 2 51'1 1 1 1,tax: 31 2 522 7 7 1 SLANY NASE E.SPIsU NASE ej.: \ryRIZUJE: TEL.: 24.5.2074 5650 /2018 MUSLANY/24049l2018/ODSH XXXXXXX XXXXXX XXX XrX XXL TK obchodni a stavebni s.r.o.Okruini 350 435 13 Meziboii VEREJNAVYHLASKA opRrnErui onecrun povegv Stanoveni piechodn6 ripravy provozu na pozemnich komunikacich Mdstshi fiad Slan1y',odbor dopravy a silnitniho hospodAiswi,jako piisluinf orgin statni spr6vy ve v6cech provozu na pozemnich komunikacich podle $ 124 odst.6 zekona i.367/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmdnich n6kterich z6konfi,ve zndni pozd6jiich piedpisfl fdrile jen,<,> z6kon o silniinim provozu") na zikladl iAdosti firmy TK obchodni a stavebni s.r.o <.>,Okruini 350,435 13 Meziboii,le:0L928465 (d6le jen,<,> iadatel"),podan6 dne 22'5.2018,souhlasu sprivce komunikace Krajsk6 spr6ty a ridrZby silnic Sti.kraie z 21.5.2018 a ryjldieni KR Policie str.kraje - DI Kladno aj.KRPS-7295-138/e1201.7 -070306 z 3.5.2018 stanovuje podle $ 77 odst.1 pism.c] zlkona o silnitnim provozu piechodnou fipravu provozu na pozemni komunikaci - na silnici Lvz3723.111123722.111123720,111123726 v k i.Hoieiovice.zichovec.oktes Kladno z drivodfi zaji3t6ni bezpeinosti silniiniho provozu pli realizaci akce stavebni ripravy nispu a mostni konstrukce mostu ev.t.23723-2 na silnicilll/23723 v k.li.Zerotin,okres Louny Misto uiiti: Dopravni znaieni bude instalovino z dtvodri bezpednosti a plynulosti silnidniho provozu - pro informovanost fiditfi dle sch6ma dopravnd inZenfrsk6ho opatieni odsouhlasen6ho KR Policie Sti.kraje - DI Kladno,kter6 je piilohou tohoto stanoveni Termin osazeni dooravniho znafeni: t.7.2018 - 30.9.2018 Dooravni znaieni zajisti: Dopravni znateni provede zhotovitel ti.pravnickii nebo fozicki osoba kte16 m5 platn6 oprivn6ni pro provaddni tdchto praci a prokiZe zpfisobilost pro zajiSt6ni jakosti pii osazovini a umistov6ni znatek,dopravniho zaiizeni pro provoz...

Načteno

edesky.cz/d/3269306

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz