« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška FÚ II.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška FÚ II.
Finandni 0iad pro Stiedo6eskf kraj
Na Pankrdci 1685117.|9,|40 21 Praha 4
<br> Elekt ronicky podeps5no
24.04.2018
<br> ing.Zden€k Bilec
ieditel odbo ru
<br> Vyiizuje: lng.Ren6e Svobodov6,Odd6leni majetkovfch dani
Tel: (+ 420) 234 009 344,(+ 420) 257 004 111
E-mail: Renee.Svobodova@fs.mfcr.cz
lD datov6 schrdnky: GsxnySp
<br> Obecni rliad,Mdstskf liad
v pisobnosti Finaninlho 0iadu pro
Stiedodeskf kraj
<br> Vdc: do26d6n( ve v6ci vyv65eni veiejn6 vyhl{Sky o vymdienl dan6 z nemovitosti na rok 201 8
<br> Podle $ 50 z6kona d.28012009 Sb <.>,dahov6ho i6du,ve zn6ni pozd6jiich piedpisit
V6s 2dd6me o vyloZeni vyhldSky na 0iedni desce obce po dobu 30 dnn,ti'
<br> od 27.04.2018 do 28.05.2018
<br> Dorudeni dahov6 povinnosti se provede tak,Ze se vyloZeni hromadn6ho piedpisn6ho
seznamu oznami ob6an0m vyhl65kou na 0iedni desce obce,a to
<br>.s ozna6enim druhu dan6 takto stanoven6
<br>.doby,od kdy je vylo2en
<br>.oznadenim mista,kde do n6j lze nahl6dnout
<br> Pii nahl6dnuti do hromadn6ho piedpisn6ho seznamu le da6ov6mu subjektu sd6lena leho
dafiovd povinnost <.>
SloZenky na Uhradu dan6 z nemovitosti budou poplatnik0m
bvdliSt6 nebo na dorudovaci adresu <.>
<br> zasil6nv na adresu trval6ho
<br> Ing.ZdenEk Bilec
ieditel odboru
<br>
<br> v P raze
dne
<br> Etekt ronicky podeps5no
24.04.20ra
<br> ing.Zdendk Bilec
ieditel odbo ru
<br> VENEJNA VYHLASKA
<br> Shora uvedenf spr5vce dand podle ustanoveni 5 50 odst.1" z6kona
i.280/2009 Sb <.>,dahovf i5d,ve zndni pozddjiich piedpis0,oznamuje,2e
<br> ode dne 27.O4.2oI8 do dne 28.05'2018
<br> je na v5ech (zemnich pracovi6tich Finaniniho riiadu pro Stiedoteskf kraj
<br> Finanini 6iad pro Stiedoieskf kraj
Na PankrSci I685/L7,19
140 21 PRAHA 4
<br> 2448921 / t8 / 2L00 - 1 1460 - 200796
<br> ve dnech pond6ti
ite rf
s t ieda
dtv rtek
p6tek
<br> jinl se uveden;i'm daiovlim subjektim nepiihl5Senlm k platbd dan6
z nemovitfch v6ci prostFednictvim SIP0 stanovuje za nemovit6 v6ci
nach6zejici se v obvodu rizemni prlsobnosti shora uveden6ho sprdvce dan6
<br> z...

Načteno

edesky.cz/d/3269305

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz