« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška FÚ I.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška FÚ I.
Finandni {iad pro Stiedodeskf krai
Na Pankrdci 1685117,19,140 21 Praha4
<br> Elekt ronicky PodePsSno
09.04.2018
<br> ing.Zdendk Bilec
ieditel odbo ru
<br> Vyiizuje: Ing.Ren6e Svobodov6,Odddleni majetkovfch dant
Tel: (+ 420) 234 009 344,(+ 420) 257 O04 111
E-mail : XXXXX.Svobodova@fs'mf cr.cz
lD datovX schrdnky: XsxnYXP
<br> Obecni uiad,MdstskV 0iad
v p0sobnosti Finandnlho fiadu Pro
Stiedo6eskf kraj
<br> V6c: do26ddnf ve v6ci vyv6seni veiejn6 vyhlSsky o vymdieni dan6 z nemovitosti na rok 2018
<br> p.popf"inl1y,ktefijsou piihldseni kplaceni dan6 z hemovitfch v6ci prostiednictvim SIPO
<br> Podle $ 50 zilkona 6.28Ol2OOg sb <.>,daiov6ho iiidu,ve zn6ni pozdejSich
piedpist]
<br> V6s 2dd6me o-vyloZen( vyhl6Sky na riiedni desce obce po dobu 30 dnn' tj'
<br> od 11.04.2018 do 11.05.2018
<br> Dorudenidafiov6povinnostiseprovedetak,Zesevy|oZenihromadn6hopiedpisn6ho
seznamu ozndmi ob6an0m vyhldSkou na 0iednl desce obce' a to
<br>.s oznadenim druhu dan6 takto stanovene
<br>.doby,od kdY ie vYlo2en.oznadenim mista,kde do ndj lze nahl6dnout
<br> Pii nahl6dnuti do hromadn6ho piedpisn6ho seznamu je dafiov6mu subjektu sd6lena
<br> jeho daiovd povinnost <.>,S|oZenkynatjhradudan6znemovilostibudoupop|atniktmzasi|6nynaadresu
<br> trval6ho bydli5t6 nebo na dorudovacl adresu'
<br> Ing.Zden6k Bilec
ieditel odboru
<br>
<br> Finanini riiad pro Stiedoieskf kraj
Na Pankr5ci 1685/17,19
140 21 PRAHA 4
ei.: 7t55626/L8/2L00-11460-200796
<br> v P raze
dne
<br> Elekt ronicky podeps6no
09.04.2018
<br> i nn TAanAV F.il ar
ieditel odbo ru
<br> od 08.00 do 17.00 hodin
od 08.00 do 1"3.30 hodin
od 08.00 do 17.00 hodin
od 08.00 do 13.30 hodin
od 08.00 do L3.30 hodin
<br> Shora uvedenf spr5vce dand podle ustanoveni 5 50 odst.1 z6kona
d.280/2009 Sb <.>,dahovf i6d,ve zndni pozd6jiich piedpisri,oznamuje,Ze
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> ode dne 11.04.2018 do dne 11.05.2018
<br> pracoviStich Finaniniho Liiadu pro Stiedoieskf krajna v5ech
<br> ve dnech
<br> rizemnich
<br> pond6li
XXX o rri
st ieda
atvrtek
pXtek
<br> z...

Načteno

edesky.cz/d/3269304

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz