« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území
Krajsk'i frad Usteck6ho kraje Vefk6 Hradebni 3118148,400 02 Usti nad Labem Odbor lzemniho pl6novini a stavebniho fadu 27.3.2014 55083/2018/KUUK 645tUPSl2017 Veiejn6 vyhl5Ska Ozn6meni Krajskli liad Usteck6ho kraje,odbor rizemniho pldnov6ni a stavebniho i6du (KU Ut {&gt|- Datum: J ID: eislo jednaci: Tel.: +420 475 657 111 F ax +420 475 200 245 > | lTFmni nlenovant > a W URU.- v listinn6 podob6 na fU Uf,UPS,Velk6 Hradebni 3118148,Usti nad Labem,budova A,5.podlaZi,kancelAi 6.533.Toto ozndmeni o zveiejneni nfvrhu 2aZUR UK a w URU,v souladu s $ 20 odst' 1 stareb"ih" r6k na se wv65uie na 0iedni desce Kraisk6ho r]iadu Usteck6ho kraie (KU UK) a na rliednich desk5ch dotdenrich obecnich riiadtr (tzn,dotdenlch obecnich a mestsklich rliadrl,riiadi m6stysfr a magistrdt[r m6st) na rizemi Usteck6ho kraje a sousednich kraj[t vdetn6 zveiejn6ni zptlsobem umoZiujicim d6lkovf piistup.Pou6eni N6vrh 2azUR UK a W URU dle $ 37 odst.3 stavebniho zdkona KU UK,UPS dorucuie veieinou vvhl5Skou.Url: www.kr-ustecky.cz lC:-70892156 E-mail:urad@kr-ustecky.cz DIC:C270492156 strana 1 I 2 Bankovni spojenii Cesk,spofitelna,a.s.d.u.882733379/0800 Pisemnost doru6ovan6 prostiednictvim veiejn6 vyhl65ky dle $ 25 odst.2 spr6vniho iAdu se pova2uie za doru6enou patnactfm dnem vVV6Seni na rlfedni desce.pokud byla v t62e lhit6 zveiein6na t6Z zp0sobem umoznuiici d6lkovv piistup (www.kr-usteckv.cz - Uiedni deska - Ostatnl dokumenty) Dnem wvrEieni ie den vvv65eni na 0iedni desce KU UK,kterf pisemnost doru6uie ($ 25 odst.3 sprdvniho iddu).Ve lh0t6 do 30 dnri ode dne doruieni t6to veiejn6 vyhliSky (tedy ve lh0t6 30 dnn n6sledujicich po uplynuti patndct6ho dne.iejiho vyv65eni na riiedni desce KU UK) mtie k nSvrhu 2azuROKa W URo dte $ 37 ou!t.s itaveoniho zikona kaidf uplatnit u K0 0x,UpS pisemn6 piipominky.K pozd6ji uplatndnfm piipomink6m se nepiihliZi.Ing.Zdenka Svehlov6 vedouci odboru Tatovyh|65kaby|avyv65enana[iedn[deSce@je/obecniho fiadu / Uiadu-mdstysu-l Ntestsk6ffifadu / Mag€*r#H-mdeta | (nehodici se ikftne).<...

Načteno

edesky.cz/d/3269303

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz