« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka: ST15092/2012-16212
Č.j.: 66595/2017-MZE-16212
<br>
<br>
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 7.11.2017
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,následující
<br>
opatření obecné povahy:
<br> 1.Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst.2 písm.a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých,vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření,a to nejpozději do 31.března 2018 <.>
<br> 2.Nařízení uvedené v odstavci 1.se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech <.>
<br> 3.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva
zemědělství <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Nepříznivé klimatické podmínky,zejména dlouhodobý srážkový deficit,přivodily oslabení
vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky.To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního
hmyzu),které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu.Velká část území České
republiky byla navíc v průběhu měsíce srpna a října opakovaně zasažena silnými vichřicemi
<br>
<br>
<br> 66595/2017-MZE-16212 2
<br> (zejména 29.října 2017),jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních
porostů <.>
<br> K bodu 1 výroku:
Podle ustanovení § 32 odst.2 písm.a) lesního zákona může orgán státní správy lesů při
vzniku mimořádných ok...

Načteno

edesky.cz/d/3269301

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz