« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
lifl;li riiad pro Stiedoieskf krajZitn6 12
120 OO PRAHA 2
ej.: 2470024/17/2r0o-11460-200796
<br> VEREJNA VYHLA5xn
<br> v P raze
dne
<br> Elekt ronicky podeps6no
27.04.20L7
<br> Ing.Zdendk Bilec
ieditet odbo ru
<br> 5 50 odst.1 z6kona
piedpis0,oznamuje,Ze
<br> J e na
<br> VE
<br> Iq
<br> 8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
<br> --llgtq uvedenli spr6vce dand podle ustanoveni280,/2009 Sb <.>,dahovli F6d,ve zn6ni pozddjSich
<br> ode dne 28.O4.20Ii do dne 29.05.2017
<br> vSech rizemnich pracoviitich Finaniniho (iadu pro Stiedoteskf kraj
dnech pond6li
<br> 0te rf
st ieda
ttvrtek
p6tek
<br> zp iistupndn k nahl6dnut i
<br> oo
oo
do
oo
oo
<br> oo
oo
od
od
oo
<br> 77,00 hodin
13,30 hodin
17,00 hodin
13,30 hodin
13,30 hodin
<br> hromadnf piedpisnf seznam dj.245901,4/17 /2IOO_11.460_200796 <,>
hromadnf piedpisnf seznam dj.245901,5/17 /2LOO-LI46O_20O7}6 <,>
hromadn! piedpisnf seznam tj.2459016/17/2100_11460_200796 <,>
<br> jin? se - uvedenfm daiovfm subj ekt0m nepiihtdienlim k p1atb6 dan6z nemovitfch v6ci prostiednictvim srpo stanovuje -za nemoviig vecinach5zejici se v obvodu rizemni prisobnosti shora uveden6ho spr5vce dand
<br> XXX Z NEMOVITYcH veci NA ROK XXX,X <.>
<br> seznam vSech rizemnich pracoviit finandnich riiad0 je uveden v ptilozepokynu Gener5lniho finandniho ieditelstvi d.CrR_O_z:l o umistdni ipisunebo jeho piisluSn6 diisti na finandnich riiadech a na rizemnifh Iiacovrs-tich finandnich (iad0,zveiejn6n6m ve Finandnim zpravodaji i.'I/2016 ana internetoviTch str5nkiich Finandni spriivy http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Ing.Zdendk Bitec
ieditel odbo ru
<br> -

Načteno

edesky.cz/d/3269300

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz