« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Veřejná vyhláška - Kormorán velký

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, kterou se zveřejňuje opatření obecné povahy - Kormorán velký
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br> Č.j.7149/ENV/17 - 416/630/17 V Praze,dne 10.2.2017
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany
přírody podle § 5b odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu s § 25 a § 172 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Středočeského kraje <.>
<br>
V návaznosti na novelizaci vyhlášky č.395/1992 Sb <.>,kterou byl v s účinností od 1.4 <.>
<br> 2013 vyřazen kormorán velký ze seznamu zvláště chráněných živočichů,přistoupilo MŽP
k přípravě opatření obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje <.>
Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence
závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br>
Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 14.10.2016 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek
nyní MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 odst.2 správního řádu
proti němu nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
V souladu s ustanovením § 25 správního řádu je tato vyhláška umís...

Načteno

edesky.cz/d/3269299

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz