« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva ze dne 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva ze dne 31.10.2018
Zhpis ze zasedhni ustavujiciho zastupitelstva obce Zichovec' konan6ho dne 3l' l0' 2018 od 19 hodin 1) Sloieni slibu novjch zastupitehi 2) Urieni zapisovatele a ov6iovatehl zrlpisu 31 Schvileni programu ustavujiciho zastupitelstva 4) Volba starosty 5) Volba mistostarostii ej Ustaveni,nynorfi zastupitelstva (finaniniho a kontrolniho) ij i"tie.""i rrstupitehi s akturilni legislativou nov6ho syst6mu odmif,ovrini ileni zastupitelstva od 1.1.2018 8) ZhvEr zasedfni ustavujiciho zastupitelstva obce Zichovec d6lejen,<,> zastupitelstvo" bylo zah6jeno v 19:00 hodin v salonku Zichoveck6ho pivovaru soudasnly'm starostou obce Ing lvanem Hus6kem drile takd jako,'piedsedaj ici"' Piedsedaj ici kons tatovnl,Le piitomno je 9 dlenfi zastupitelstva z celkov6ho podtu 9' iut z" tutiupit"t.tvo je usni5enischopn6 ($ 92 odst' 3 ziikona o obcich)' Piitomni: lng.Martina Ebertov6,Ing lvan Hl1al

Načteno

edesky.cz/d/3269292


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz