« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva ze dne 6.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva ze dne 6.12.2017
Zhpis ze zasedani zastupitelstva obce Zichoveco konan6ho dne 6.12.2017 od 19 hodin Zahhj eni zaseiklni zastupitelstva Zasediini zastupitelstva bylo zah6jeno v l9:00 hodin v salonku Zichoveck6ho pivovaru starostou obce lng.Ivanem Husikem,drile tak6jako,<,> piedsedaj(ci.<.>.Piedsedajici konstatoval,Ze pfitomnoje 6 dlenri zastupitelstva z celkovdho podtu 9,takZe zastupitelstvo je usnii5enfschopn6 (992 odst.3 z6kona o obcich).Piitomni: Ing.Ivan Husiik,Hynek Krril,Bohumil Kol6i,Bc <.>,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,Roman Vorlidek.omluveni: Ing.Lenka KratochvilovX - piichod v l9:20 hodin,Ing.Zbyndk Lomidka,v6clav V6gner DiS.Host6: VSclav Kemer,Urieni oviiovatehl a zapisovatele Piedsedajicf navrhl za ovCfovatele z6pisu Bc: Pavla Rohlu a XXXXXXXX KolXie a zapisovatele Milerru Forsterovou.K nivrhu nebyly vzneseny Z6dnd protin6vrhy.Nivrh usnesenf i.35/2017 Zastupitelstvo obce Zichovec urduje ovdiovatele zapisu Bc.pavla Rohlu,Bohumila Koldie a zapisovatelkou Milenu Forsterovou.Schvdleni programu Piedsedajfcf sezn6mil piftomn6 s ndvrhem programu ( piiloha d.l),v souladu s pozvankou piedanou dlentm zastupitelstva a v souladu s informaci zvelejndnou na fiedni desce.Nrivrh usneseni i.36/2017: zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva beze zmdn.Nivrh usneseni i.37 /2017: Schviileni dodavatele St6pkovade a 2 ks kontejneru Starosta sezn6mil zastupitele s \ isledkem vly'bdrov6ho ifzeni na dodavatele Stdpkovade a kontejneru.Dodavatelem 2ks kontejneru byl rybrin Pilnaj cont s.r.o <.>,se sidlem Hochmanova 5l l,413 0l Roudnice nad Labem a dodavatelem Stdpkovade BRKO Sgpal s.r.o <.>,Tuiany g9.Nivrh usneseni i' -18/2017: Schvdlenf stodn6ho na rok 2018.Starosta nawhl.aby stodn6 bylo ve stein6 v;iSijako v roce 2017 a to I 000,- na 1 obyvatele.Projednini nivrhtr rozpodtu obce na rok 2018.Starosta sezn6mil zastupitele s hospodaienim obce v roce 2017 a nrisledn6 byl prodiskutovrin n6vrh rozpodtu na rok 201 g.Tento n6vrh bude vwd5en na riiedni desce obce (piiloha d.2).H,-t7 dne/podpis ZZ ...

Načteno

edesky.cz/d/3269291

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz