« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 21.7.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 21.7.2015 zde ke stažení
Z6pis
ze zasedini Zastupitelstva obce Zichovec <,>
<br> konan6ho dne21.7.2015 od 19 hodin
<br> Zahijeni zasedini zastupitelstva
<br> Zased6ni Zastupitelstva obce Zichovec bylo zah6jeno v l9:00 hodin v salonku Zichoveck6ho pivovaru
starostou obce Ing.lvanem Hus6kem d6le takd jako <.>,piedsedajfci"
<br> Piedsedajici konstatoval,Ze piitomnoje 5 dlenfi zastupitelstva z celkovdho podtu 9,takZe zastupitelstvo je
usn65enischopn6 (S 92 odst.3 zikona o obcich) <.>
<br> Piitomni: Ing.Ivan Hus6k,Bohumil Kolii,XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXXX,Roman Vorlfdek
Hosti: Jitka VorlfdkovX,Stdpan Vachek
<br> Omluveni: Ing.Zbyndk Lomidka,Ing.Lenka Kratochvilov6,V6clav V6gner DiS <.>,XXXXX XXXX
<br> Urieni ovdiovatelt a zapisovatele
<br> Piedsedajic( navrhl za ovdiovatele zepisu Romana Vorlidka,Bc.Pavla Rohlu a zapisovatele Lucii
Rohlovou.K n6vrhu nebyly vzneseny 26dnd protinivrhy <.>
<br> \ivrh usneseni i.<.> 17l2(ll5: Zastupitelstvo obce Zichovec urluje ovEiovatele zipisu Romana
VorliIka,Bc.Pavla Rohlu a zapisovatelem Lucii Rohlovou <,>
Vlisledek hlasovrini: Pro/Proti/ZdrZeli se - 5/0/0 - Usneseni d.47l2015 bvlo schv6leno <.>
<br> Schvileni programu
<br> Piedsedajfcf sezn6mil pfitomni s n6vrhem programu (piiloha d.I ) v souladu s pozvdnkou
piedanou dlenim zastupitelstva a v souladu s informaci zveiejndnou na tiedni desce.Pledsedajicf
navrhuje schv6lit program zastupitelstva beze zmdn <.>
<br> \rir rh usnrscni t.<.> 18/2015: Zastupitelstyo obce schvaluje program zastupitelstva beze zmin <.>
VVsledek hlasov6ni: Pro/Proti/ZdrZeli se - 5/0/0 - Usnesenf d.48/2015 bvlo schvileno <.>
<br> \:ivrh usncscni i.19/2015: Proicdn:ini zruicni soutiic na dodavatclc ditsk6ho hi'illI a vvps/rni
souttiic n0\ a
Piedsedajici sezn6mil zastupitele s XXX,Ze byla piedloZena pouze jedna nabidka,a to od firmy TR AntoS <.>
Nabidka navic nebyla vypracov6na v souladu se zaddvaci dokumentaci.uchazedem byl pozmdndn
piedmet a rozsah XXXX a piedloZenX cena byla nepiimXiend lysokri,respektive vX/ramd vyXXi neZ
projednan6 a...

Načteno

edesky.cz/d/3269289

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz