« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 30.7.2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 30.7.2014 zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec.konaného dne 30.7.2014
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno v 19:00 hodin v salonku Zíehoveekého pivovaru starostou obce lng.lvanem llusákem dále také jako.<.> předsedající'í
<br> Předsedaiíeí konstatoval že přítomno íe 8 členu Iastupitelstva ! celkového počtu 9.takže zastupitelstvo je usnz'íšeníschopnc (& 92 odst zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: lng.lvan llusak.„|osel'Kučcra.lng.Zbynek Lomička.Bc.XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX.XXXXXX XXXXXX.DiS.<.> Ilynek Kral.XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: 'l'omáš XXXXXX do X l.l X hod <.>
<br> Určení ovčřovatelu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zapisu Josefa Kučeru a Václava Vágnera.l)is.a zapisovatele Lucii Rohlovou.K návrhu nebyly vzneseny žádne protinávrhy <.>
<br> ' ' *.<.>.: Zastupitelstvo obce Zichovec určuje ověřovatele zápisu Josefa Kučeru.Václava \'ágnera.Dis.a zapisovatelem Lucii Rohlovou.Vysledek hlasovaní: Pro/Protí/Ydrželi se _ 8 00 — Usneseníč.3l/20l4 by lo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající sezna'míl přítomné s návrhem programu (příloha č.I ) v souladu s pozvánkou předanou členum lastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhuje schválit program zastupitelstva beze lmčn <.>
<br> ' '.Zastupitelstvo ohe hvaluie program zastupitelstva beze lmčn.Vvsledek hlasovaní: Pro/Proti/Zdrželí se — 8/0 0 — Usnesení c 32/ 2014 bylo schváleno <.>
<br> ' Schválení.<.> Záměru směnit starý Obecní úřad za nový ve Společenském centru obce.\' projektech.stavebním povolení a povolení zkušebního provozu nazvané jako Infocentrum.Předsedající seznámil přítomné se lnalcekymí posudky na starý a novy (')lvl zpracovaný p.Justem a se.<.> [a'merem'l který bude vyvěšen na úřední desce.(příloha č.l )
<br> Vysledek hlasovaní: Pro/Protí/Zdrželi se _ 7f0£1 - Usnesení C.33/'2014 bylo schváleno <.>
<br> : Předsedající informoval členy zastupitelstva ...

Načteno

edesky.cz/d/3269288

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz