« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 19.11.2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva zde ke stažení
<.> sl—“\
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 19.11.2013
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno v 19:03 hodin vjednací síni obecního úřadu starostou obce Ing.Ivanem Husákem dále také jako „předsedající" <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva : celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,lng.Zbyněk Lomička,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX Omluveni: Bc.XXXXX XXXXX
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu Jiřího Novotného,Hynka Krále a zapisovatele Ing.Petru Procházkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.[2013:
<br> Zastupitelstvo obce Zíchovec určuje ověřovateli zápisu Jiřího Novotného,Hynka Krále,a zapíso vateíem lng.Petru Procházkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zd rželi se O.Usnesení tř./2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.1) v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl zařazení dalšího bodu programu: projednání plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav,se kterým zastupitele seznámí lng.Veronika Skalová ze společnosti GEFOS a.s.Vzhledem k zařazení nového rozsáhlého bodu předsedající navrhuje vypuštění bodů č.5 a 10 <.>
<br> Návrh usnesení 612013:
<br> Zastupítelstvo obce schvaluje program v souladu s pozvánkou a zařazením dalšího bodu — projednání plánu společných zařízení a vypuštění bodu č.5 — projednání nájemní smlouvy na budovu nového obecního úřadu a bodu č.10 - schválení plánu kulturních akcí na rok 2014 <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti [) Zdrželi se 0.Usnesení č.[2013 bylo schváleno <.>
<br> Projednání plánu společných zaří...

Načteno

edesky.cz/d/3269287

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz