« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 10.9.2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 10.9.2013 zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 10.9.2013
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zíchovec bylo zahájeno V19205 hodin ve velkém salonku Zíchoveckého pivovaru starostou obce lng.Ivanem Husákem dále také jako „předsedající" <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,lng.Zbyněk Lomička,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Bc.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX Omluveni:
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu Tomáše Soukupa,Václava Vágnera,DiS.a zapisovatele Ing.Petru Procházkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.27/2013: Zastupitelstvo obce Zichovec určuje ověřovateli zápisu Tomáše Soukupa,Václava Vágnera,DiS <.>,a zapisovatelem lng.Petru Procházkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0.Usnesení č.27/2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.1) v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl hlasovat o programu beze změn <.>
<br> Návrh usnesení č.28/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje program beze změn <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0.Usnesení č.28/2013 bylo schváleno <.>
<br> Nákup stodoly v centru obce
<br> Předsedající informoval zastupitele otom,že během uplynulých 14 dní několikrát jednal s majiteli stodoly v centru obce o jejím prodeji.(Informace o problému s přečerpávací stanici a možnosti odkupu stodoly byly projednány na zastupitelstvu dne 20.8.2013).První nabídka majitele stodoly na její prodej včetně pozemku byla 1 mil,Kč.Po vzájemné diskuzi spředsedajícím byla nabídka snížena na 650 tis.Kč.Předsedající informoval zastupitele otom,že přibližn...

Načteno

edesky.cz/d/3269286

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz