« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 20.8.2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 20.8.2013 zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 20.8.2013
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno V19:05 hodin ve velkém salonku Zichoveckého pivovaru starostou obce lng.Ivanem Husákem dále také jako „předsedajíci" <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (9 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX Bc.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX Omluveni: Ing.Zbyněk Lomička,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu Josefa Kučeru,Bc.Pavla Rohlu a zapisovatele Ing.Petru Procházkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.20/2013: Zastupitelstvo obce Zichovec určuje ověřovateli zápisu Josefa Kučeru,Bc.Pavla Rohlu,a zapisovatelem Ing.Petru Procházkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se O.Usnesení č.20/2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.1) v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl hlasovat o programu beze změn <.>
<br> Návrh usnesení č.21/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje program beze změn <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.Usnesení č.21/2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení nabídky na úvěr na projekt ČOV
<br> Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Komerční banky,a.s.(příloha č.2.) na úvěr pro financování projektu ČOV do doby získání dotace.Obec má možnost získat úvěr ve výši 10 mil.Kč na dobu 1 roku s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR +0,91% s možností předčasného splacení.Výše úrokové sazby činí k dnešnímu dni1,21% p.a.Předsedající navrhuje zastupitelům nabídku schválit <.>
<br> Návrh usnesení č.22/2013:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou...

Načteno

edesky.cz/d/3269285

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz