« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 11.6.2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 11.6.2013 zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 11.6.2013
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno v19:15 hodin ve velkém salonku Zichoveckého pivovaru starostou obce lng.Ivanem Husákem dále také jako „předsedající" <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: lng.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS,XXXX XXXXXXX Bc.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX Omluveni: Ing.Zbyněk Lomička
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu Ing.Lenku Kratochvílovou,Václava Vágnera,DiS.a zapisovatele Ing.Petru Procházkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.15/2013: Zastupitelstvo obce Zichovec určuje ověřovateli zápisu lng.Lenku Kratochvílovou,Václava Vágnera,DiS.a zapisovatelem lng.Petru Procházkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se O.Usnesení č.15/2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.1) v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl hlasovat o programu beze změn <.>
<br> Návrh usnesení č.16/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje program beze změn <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0.Usnesení č.16/2013 bylo schváleno <.>
<br> Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012
<br> Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2012 (příloha č.2).Předsedající navrhl schválit závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad <.>
<br> Návrh usnesení č.17/2013:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 <.>
<br> Usnesení č.17/2013 bylo schváleno <.>
<br> Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Souč...

Načteno

edesky.cz/d/3269284

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz