« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 9.4.2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ZIchovec,konaného dne 9.4.2013
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno v19:15 hodin v restauraci Zichoveckého pivovaru starostou obce Ing.Ivanem Husákem dále také jako „předsedající“ <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona 0 obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.Zbyněk Lomička,XXXXXX XXXXXX,DiS,Bc.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX Omluveni: XXXX XXXXXXX
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu lng.Zbyňka Lomíčku,Tomáše Soukupa a zapisovatele lng.Petru Procházkovou.K návrhu nebvlv vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.10/2013: Zastupitelstvo obce Zíchovec určuje ověřovateli zápisu lng.Zbyňka Lomíčku,Tomáše Soukupa a zapisovatelem Ing.Petra Procházkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Protí [) Zdrželi se O.Usnesení č.10/2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.1) v souladu s pozvánkou předa nou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl hlasovat o programu beze změn <.>
<br> Návrh usaesení č.II/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje program beze změn <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti O Zdrželi se 0.Usnesení č.11/2013 bylo schváleno <.>
<br> Schválení kupní smlouvy na dům č.p.3 se souvisejícími pozemky a příslušenstvím
<br> Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu (příloha č.2) na odkup domu č.p.3,včetně stavební parcely č.72/1 v k.ú.Zichovec od p.Jaroslava Tomrleho,trvale bytem Marie Cibulkové 448/17,Praha 4 — Nusle,140 00.Smlouva byla vyhotovena Mgr.Lenkou Kolačkovskou <.>
<br> Návrh usnesení č.12/2013:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 beze změn.Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se O <.>
<br> Usnes...

Načteno

edesky.cz/d/3269283

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz