« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
<br> Ve smyslu ust.5 25 odst.3 písm,9) zákona č 458/2000 Sb <.>,v platném znění,si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozerriků,přes než vede nadzemní elektrioke vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,na povinnost odstraněni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečně a spolel'ílivě provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.a.s.(dále jen,<.> zasah“) <.>
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRÚBĚŽNĚ v OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžena užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110—1.K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin při ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy.kontaktujte nás na lince 800 850 860 <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
<br> I u vedení nízkeho napeti nn do 1 kV (400/ 230 V): I 2 m od holých vodicu a 1,5 mod ízolovaneho nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostu ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz