« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Grafická část.pdf (580.84 kB)
Dopravní opatření při akci : rekonstrukce vozovky na sil.Ill/3089 průtah Smiřic
<br> LEGENDA:
<br> _ uzavřeny úsek | most ev.č,3089-3)
<br> :.w objlzdná trasa |_ po sil U33.sil.||l'2998 a sil,|Ih'30810)
<br> III.CSOBQ &!
<br> PRUTAH smmc
<br> UZAVŘEN fu
<br> O
<br> ["—»:
<br> íd
<br> SMIŘICE
<br> Dopravní opatření při akci : rekonstrukce vozovky na sil.111/3089 průtah Smiřic
<br> uzavřený úsek
<br> Dopravní opatření při akci : rekonstrukce vozovky na sil.Ill/3089 průtah Smiřic
<br> uzav ře ný úsek
<br> “Planiny
<br> SMIŘICF
<br> 00
<br> _ úsek pro odparkování vozidel 4 04092019
<br> 20.12.2919 „
<br> l
<br> DZ B 28,E 13,E Ba,E 8b,E 8c budou osazeny týden před zahájením praci.t.j.29.8.2019
<br> “.wul „.ci.—gyra;.-
<br>.<.>.vul „.„vdala.;-
<br> u-ul „.<.> na njn-4:1.<.>
<br> Dopravní opatření při akci : rekonstrukce vozovky na sil.[ll/3089 průtah Smiřic
<br> Stávající trvale DZ.které neodpovida dopravnímu opatření bude zakryto <.>
<br> Detall : uzavřený úsek
<br> „.n.<.> „u.<.>.-<.<.> „_._._______.„_,__
<br> :*.7 vy.—.n »;.<.>.“—1.14.'.— „u ox.ú\\»-7x<
<br> » cm.—a-
<br> „v.-„un.<.> »xv '.ru rac.-an
<br> -.““"“-WT 'i'-J -h“ >.'.'V.A—I 'z.- "rn— <.>
<br> ši'cmce nmoae smíuce.průtah
<br> -- r:;n: '\f'h' =? A “rn—fm
Veřejná vyhláška - Opatření obecné pobvahy.pdf (612.72 kB)
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 14.8.2019
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/147197/2019 OD1/Pfa
<br> MMHK/155538/2019
<br>
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
<br> IČ 480 355 99
<br> Nádražní 486
<br> 517 21 Týniště nad Orlicí
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> david.pfaff@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 29.8.2019
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú.Smiřice,Holohlavy,Černožice
<br>
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j.KRPH-87360-2/ČJ-2019-050206
ze dne 29.srpna 2019
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>
pro přechodnou úpravu provozu na silnici III/3089,III/30810,III/30811,III/2998,III/2857 a místních
komunikacích v k.ú.Smiřice,Holohlavy a Černožice následující dopravní značení:
<br> viz příloha - situační výkresy
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
Platnost úpravy: od 4....

Načteno

edesky.cz/d/3268679

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz