« Najít podobné dokumenty

Obec Strážná - Zápis ze zasedání ZO dne 13.9.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strážná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 13.9.2019.pdf [0,22 MB]
Obec Strážná
<br>
Ve Strážné: 18.9.2019
Č.j.: 243/ 2019
Počet listů: 1
Počet příloh/ listů příloh: 0
Spis.a skart.zn.: 101- A10
<br>
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
<br> konaného 13.9.2019
<br> Přítomni: XXXXXXX XXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
Omluveni: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé: XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br>
X.Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce i všechny přítomné na zasedání zastupitelstva obce Strážná <.>
Jednání bylo zahájeno v 18:45
Přítomno je 5 členů zastupitelstva <.>
Zasedání bylo řádně svoláno.Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu i
na úřední desce umožňující dálkový přístup a to po dobu 7 dní <.>
<br>
2.Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
Předsedající navrhuje zapisovatelkou pí.Kristýnu Indrovou <.>
Jako ověřovatele navrhuje pí.XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX <.>
Bez připomínek <.>
<br> Usnesení XX/XXXX:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku pí.K.Indrovou a ověřovatele p.XXXXXX XXXXXX a p.Martin
Petr <.>
Pro: X
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> Program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu,programu jednání
3.Ověření zápisu z minulých zasedání
4.Smlouva o zřízení věcného břemene
5.Žádost o nájem pozemku
6.Zpracování GP na pozemky k převodu od SPÚ
7.Vodovod Strážná- přijatá opatření,Příkazní smlouva
8.Prohrnování cest v zimním období
9.Práce v obci pro rok 2020- Žádosti o dotace POV
10.Práce v obci- dokončení pergoly,práce v lesích
11.Rozpočtová opatření
12.Závěr
<br> Bez připomínek <.>
<br>
<br>
<br> Obec Strážná
<br>
Usnesení 40/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br>
3.Ověření zápisu z minulého zasedání
Bylo provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO Strážná ze dne 21.6.2019 <.>
<br> Diskuse: bez připomínek
<br>
4.Smlouva o zřízení věcného břemene
Na minulém zasedání ZO schválilo vyvěšení záměru na uzavření Smlouvy o zřízení vě...

Načteno

edesky.cz/d/3267840

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strážná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz