« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Výzva ÚZSVM - neznámý vlastník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled vlasníků
List1
Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXX XXXXX Biskupcova XXXX/XX,Žižkov,XXXXX Praha X X XXX ostatní plocha neplodná půda Horní Slivno 644111,č.147/4 232
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXX XXXXX Biskupcova XXXX/XX,Žižkov,XXXXX Praha X X XXXXX orná půda Horní Slivno 644111,č.178/2 232
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXXXX XXXXX Biskupcova XXXX/XX,Žižkov,XXXXX Praha X X XXX ostatní plocha neplodná půda Horní Slivno 644111,č.147/4 232
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXXXX XXXXX Biskupcova XXXX/XX,Žižkov,XXXXX Praha X X XXXXX orná půda Horní Slivno 644111,č.178/2 232
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXXXX XXXX č.p.X,Brandýs n Labem Kralovice 1 24 561 ostatní plocha neplodná půda Horní Slivno 644111,č.228/7 125
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXXXX XXXX č.p.X,Brandýs n Labem Kralovice 1 3 87 orná půda Horní Slivno 644111,č.227/1 277
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXXXX XXXX č.p.X,Brandýs n Labem Kralovice 1 3 7781 orná půda Horní Slivno 644111,č.233/3 277
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Horní Slivno X 2 8451 ostatní plocha jiná plocha Horní Slivno 644111,č.718/29 249
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Horní Slivno X 2 8451 ostatní plocha jiná plocha Horní Slivno 644111,č.718/29 249
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Mečeříž X X 275 orná půda Horní Slivno 644111,č.194/25 298
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Mečeříž X X 8136 orná půda Horní Slivno 644111,č.194/16 257
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXXX XXXXXX č.p.XX,XXXXX Horní Slivno X 20 1310 orná půda Horní Slivno 644111,č.103/40 99
Horní Slivno Horní Slivno XXXXXXX XXXXX Dejvice XXX,XXXXX Praha X X XXXX orná půda Horní Slivno 644111,č.178/4 246
Horní Slivno Ho...
Informace pro veřejnost
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM,jehož kontaktní údaje nalezne na téže w...
Výzva UZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>

Načteno

edesky.cz/d/3263565

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz