« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Strana 1 (celkem 3)
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 13.09.2019
<br> Naše č.j.: OD/1108/19/LK Obec Vepřová
Vyřizuje: Ing.Koubek IČ: 00374440
Tel.: 566 688 301 Vepřová 36
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 592 11 Velká Losenice
<br> Datum: 16.09.2019
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a
úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podnětu od obce Vepřová,IČ:
00374440,Vepřová 36 o stanovení dopravního značení na silnici II/350 v obci Vepřová,po
předchozím písemném stanovisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územní odbor
vnější služby,Dopravní inspektorát,nám.Republiky 69,591 20 Žďár nad Sázavou pod č.j <.>
KRPJ-100143-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne 13.09.2019 a po posouzení žádosti v
souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na
ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> stanovuje:
obci Vepřová,IČ: 00374440,Vepřová 36,592 11 Velká Losenice
<br> přechodnou úpravu provozu na komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Žďár
nad Sázavou jako obce s rozšířenou působností
<br> na silnici II/350 ve dvou úsecích v průtahu obcí Vepřová
platnost stanovení: 30....

Načteno

edesky.cz/d/3262752

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz