« Najít podobné dokumenty

Obec Havlovice - Veřejná vyhláška - informace o vydání rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-306.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E
odbor výstavby
<br> Pod Městem 624,542 32 ÚPICE
<br>
SPIS.ZN.: S-306/2019/Ruc
Č.J.: Úp-3350/2019/RL/
<br>
<br>
<br>
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> stavebni.odbor@upice.cz
<br>
<br> DATUM: 16.9.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Úpice,odbor výstavby,jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1
<br> písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen stavební zákon),informuje veřejnost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby na
<br> žádost,kterou dne 13.6.2019 podala
<br> Anna Štretrová,nar.6.7.1996,Havlovice čp.27,542 32 Havlovice
<br> (dále jen „žadatel“) k umístění a povolení stavby
<br> objektu rodinného domu,včetně přípojky na rozvod vodovodu,přípojky na rozvod elektro nn <,>
<br> domovní čistírny odpadních vod
<br> Havlovice
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku 875/1,875/4 kat.území Havlovice
<br>
<br> Rozhodnutí o umístění a povolení stavby výše uvedené bylo vydáno Městským úřadem Úpice,odborem
<br> výstavby dne 16.9.2019 čj.Úp- 3256/2019/RL/
<br>
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br>
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru výstavby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu v Úpici a Obecního
<br> úřadu Havlovice,poslední den této lhůty je dnem doručení.V souladu s ustanovením § 25 odst.2
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí zveřejňuje i
<br> způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br> Úřední deska:
<br>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> Způsobem umožňující dálkový přístup:
<br>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/3262520

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz